Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Tên đơn vị: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TIỀN GIANG

-  Địa chỉ: số 27/9, đường Nguyễn An Ninh, phường 8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: (073) 3 970 171 – 3 976 261 – 3 978 766

- Fax: (073) 3 970 313

- Email: lienhiephoikhkt@tiengiang.gov.vn ; lhhkhkt@vnn.vn

- Website: http://www.tusta.com.vn

1. Chức năng nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

- Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh; phát triển, điều phối và hỗ trợ hoạt động các tổ chức hội thành viên.

- Tuyên truyền phổ biến khoa học - kỹ thuật mới, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.

- Tham gia xây dựng chính sách trong lĩnh vực nghiên cứu - ứng dụng khoa học - công nghệ.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tổ chức hội thành viên.

1.2. Nhiệm vụ:

- Tập hợp, đoàn kết và phát huy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tạo điều kiện cho các hội thành viên và đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tiền Giang và các sở, ngành có liên quan nhằm góp phần xây dựng cơ sở, luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật, các kế hoạch, dự án phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội trong tỉnh.

- Tổ chức, hướng dẫn phong trào quần chúng tham gia học tập và ứng dụng khoa học - công nghệ.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và bảo vệ môi trường.

- Tích cực góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhất là việc đào tạo thế hệ trẻ và phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho quảng đại quần chúng.

- Thực hiện tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Vận động, tập hợp và tạo điều kiện để trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp nguồn lực vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà.

- Làm đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các đoàn thể khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động hội.

- Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội. Củng cố và phát triển tổ chức, hoạt động của các hội chuyên ngành, trước hết là các Hội có khả năng đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

- Giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, các cán bộ khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống tinh thần và vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ theo khả năng của Liên hiệp Hội.

- Cùng với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị hướng dẫn các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi hoạt động Liên hiệp Hội.

2.Cơ cấu tổ chức:

2.1. Hệ thống Liên hiệp Hội:

- Đại hội đại biểu

- Ban Chấp hành

- Ban Thường vụ

- Ủy ban Kiểm tra

- Hội thành viên  

2.2. Cơ quan Liên hiệp Hội:

- Đảng đoàn

- Chi bộ

- Công đoàn cơ sở

- Thường trực

- Văn phòng

- Ban Thông tin - Phổ biến kiến thức và Hội thành viên

- Ban khoa học - Công nghệ và Tư vấn - Phản biện - Giám định xã hội

3. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang

+  Địa chỉ: số 27/9, đường Nguyễn An Ninh, phường 8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

+ Điện thoại: (073) 3 970 171 – 3 976 261 – 3 978 766

+ Fax: (073) 3 970 313

+ Email: lienhiephoikhkt@tiengiang.gov.vn ; lhhkhkt@vnn.vn

+ Website: http://www.tusta.com.vn

- Thông tin Lãnh đạo của đơn vị:

1/ Họ và tên: Ông Trần Hoàng Diệu

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: Cơ quan: (073) 3 978 188; Di động: 0913 962 881

Email:

2/ Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Ánh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: Cơ quan: (073) 3 979 222; Di động: 0913 962 831

Email:

3/ Họ và tên: Ông Phạm Văn Khiết

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại:  Cơ quan: (073) 3 976 261; Di động: 0913 879 414

Email: phamvankhiet@tiengiang.gov.vn

4/ Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Châu

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại Di động: 0913 879 426

5/ Họ và tên: Ông Phạm Việt Hồng

Chức vụ: Tổng Thư ký

Email: phamviethong@tiengiang.gov.vn

Điện thoại: Cơ quan: (073) 3 976 261; Di động: 0974 442 722

 

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay