Quỹ Phát triển đất

Tên đơn vị: QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: số 84o đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0733.886565. Fax: 0733.886565

- Email: quyptd@tiengiang.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Quỹ Phát triển đất tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, do Ủy ban nhân dân quyết định thành lập;

2. Quỹ Phát triển đất tỉnh Tiền Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tại Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2013.

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tiếp nhận nguồn vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Ứng vốn và thực hiện việc thu hồi vốn đã ứng theo quy định:

a) Ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tổ chức phát triển các khu tái định cư thực hiện việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.

b) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch.

3. Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ và thực hiện thu hồi vốn đã ứng theo quy định:

a) Ứng vốn cho ngân sác nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất.

b) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu.

c) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng nhằm mục tiêu phát triển Quỹ đất tại các huyện, thành phố, thị xã có đất bị thu hồi.

4. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ, thu hồi vốn đã ứng, kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về sử dụng vốn ứng, kinh phí hỗ trợ.

5. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

6. Chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Hội đồng quản lý Quỹ

- Bà Trần Kim Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Chủ tịch HĐQL Quỹ.

- Ông Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Quỹ Phát triển đất – Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ.

- Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên.

- Ông Trần Xuân Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên.

- Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên

2. Ban kiểm soát Quỹ

- Ông Lê Quốc Cường – Phó trưởng phòng Ngân sách – TCHCSN thuộc Sở Tài chính – Trưởng ban.

- Ông Trần Thanh Bá – Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên.

- Ông Phan Đỗ Anh Luân – Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ:

Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ gồm Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các phòng nghiệp vụ:

a) Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Trường

b) Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính – Kế toán.

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1. Quỹ Phát triển đất

- Tên đơn vị: Quỹ Phát triển đất tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: số 84o đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0733.886565. Fax: 0733.886565

- Email: quyptd@tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

+ Ông Nguyễn Thanh Trường

+ Chức vụ: Giám đốc

+ Điện thoại: cơ quan: 0733.887878, di động: 0913 690272

+ Email: nguyenthanhtruong@tiengiang.gov.vn

2. Phòng Hành chính – Kế toán

- Điện thoại: 0733.886565. Fax: 0733.886565

- Thông tin lãnh đạo phòng:

+ Bà Nguyễn Thị Kim Thu

+ Chức vụ: Trưởng phòng

+ Điện thoại: 0733.886565

+ Email: nguyenthikimthu@tiengiang.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

- Điện thoại: 0733.887171. Fax: 0733.886565

- Thông tin lãnh đạo phòng:

+ Ông Nguyễn Duy Khương

+ Chức vụ: Phụ trách phòng

+ Điện thoại: 0733.887171

+ Email: nguyenduykhuong@tiengiang.gov.vn

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay