Trường Chính trị

Tên đơn vị: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: 58, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 073.3873112

- Fax: 073.3877551

- Email: T-chinhtri@tiengiang.gov.vn

- Website: http://truongchinhtritg.edu.vn/

1. Chức năng nhiệm vụ:

a.  Vị trí chức năng

- Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

- Trường Chính trị Tiền Giang có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức trong tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

- Thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

b. Nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, huyện.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch đối với công chức trong thời gian tập sự; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

2. Cơ cấu tổ chức:

Trường Chính trị được tổ chức theo chế độ thủ trưởng. Bộ máy tổ chức của trường bao gồm: Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng.

a. Biên chế

- Khung biên chế của trường Chính trị do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định.

- Ngoài biên chế được phân bổ, Trường Chính trị được thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm.

b. Ban Giám hiệu gồm có: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng là Thủ trưởng của đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo quản lý chung về các hoạt động của trường và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về toàn bộ hoạt động của trường.

- Các Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng điều hành một hoặc một số lĩnh vực công tác, hoạt động theo sự phân công của Hiệu trưởng, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

- Thành viên Ban Giám hiệu có đủ điều kiện tham gia giảng dạy theo quy chế của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thì được hưởng phụ cấp ưu đãi, chế độ vượt giờ như giảng viên.

c. Các Khoa, Phòng được thành lập nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau của Trường.

Gồm 4 khoa, 3 phòng: Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Dân vận; Khoa Nhà nước và pháp luật; Phòng Đào tạo; Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu; Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

- Các Trưởng Khoa, Phòng là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa, Phòng mình.

- Các Phó trưởng Khoa, Phòng là người giúp việc cho Trưởng khoa, Phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, phòng về những công việc được phân công.

- Mọi cán bộ, công chức, giảng viên của trường có nhiệm vụ hoàn thành các chuyên môn nghiệp vụ được phân công và phải thực hiện nghiêm túc những qui định của pháp luật về cán bộ, công chức,viên chức.

- Cán bộ quản lý các phòng có đủ điều kiện tham gia giảng dạy theo quy chế của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thì được hưởng phụ cấp ưu đãi, chế độ vượt giờ như giảng viên.

d. Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và các trưởng, phó khoa, phòng thuộc trường thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: 58, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 073.3873112

- Fax: 073.3877551

- Email: T-chinhtri@tiengiang.gov.vn

- Website: http://truongchinhtritg.edu.vn/

- Thông tin lãnh đạo:

1. Ông Lê Tấn Lập

- Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng

- Điện thoại: 0918870703, Nhà riêng: 073.3884185

- Email: Letanlap@tiengiang.gov.vn

2. Ông Trần Trung Tín

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Điện thoại: 0918253788, Nhà riêng: 073.3878222

- Email: Trantrungtin@tiengiang.gov.vn

3. Ông Nguyễn Thức Bảo

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Điện thoại: 0918280744, Nhà riêng: 073.3877911

- Email: Nguyenthucbao@tiengiang.gov.vn

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay