Trường Cao đẳng Y tế

Tên đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 83 Thái Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 0733 872 970    -    Fax: 0733 851 160

- Email: caodangytetg@tiengiang.gov.vn

- Website: www.caodangytetg.edu.vn

I. Chức năng nhiệm vụ:

1. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội.

2. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật và thành tựu khoa học vào thực tế địa phương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh nhân; phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và sản xuất; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

3. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường.

7. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, gia đình của người học trong hoạt động giáo dục và quản lý người học.

9. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

10. Giữ gìn và phát triển giá trị những di sản văn hoá dân tộc.

11. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý các cấp về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

12. Công khai những cam kết của trường về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế của trường, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính hàng năm của trường.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Hội đồng Trường;

2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

3. Hội đồng khoa học và đào tạo; các Hội đồng tư vấn khác;

4. Các phòng chức năng: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

5. Các khoa: Khoa Y, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học, Khoa Dược, Khoa Khoa học cơ bản.

6. Các bộ môn thuộc khoa:

- Khoa Y: Bộ môn Y học cơ sở, Bộ môn Nội, Bộ môn Ngoại, Bộ môn Sản, Bộ môn Nhi.

- Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học: Bộ môn Điều dưỡng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bộ môn Kỹ thuật y học.

- Khoa Dược: Bộ môn Hóa - Hóa dược – Dược lý, Bộ môn Thực vật – Dược liệu, Bộ môn Bào chế - Quản lý Dược.

- Khoa Khoa học cơ bản: Bộ môn Khoa học tự nhiên, Bộ môn Lý luận chính trị - Pháp luật, Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học, Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng.

7. Các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ;

8. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể: Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên.

III. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 83 Thái Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 0733 872 970

- Fax: 0733 851 160

- Email: caodangytetg@tiengiang.gov.vn

- Website: www.caodangytetg.edu.vn

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

+ Hiệu trưởng: PGS.TS Tạ Văn Trầm

   Điện thoại: 0733 879 734 – 0913 771 779

   Email: tavantram@tiengiang.gov.vn

+ Phó Hiệu trưởng: BS.CKI Đỗ Văn Hồng

   Điện thoại: 0733 958 490 – 0919 535 969

   Email: dovanhong@tiengiang.gov.vn

+ Phó Hiệu trưởng: DS.CKI Châu Ngọc Thủy

   Điện thoại: 0733 958 488 – 0982 602 662

   Email: chaungocthuy@tiengiang.gov.vn

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay