Bảo hiểm xã hội

Tên đơn vị : BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: 152H đường Lý Thường Kiệt,  Phường 6,  TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại văn phòng:  073 3  977711 -  073 3 873794.

- Fax: 073 3 876 380 - 073 3 977711.

- Email: bhxh@tiengiang.gov.vn      

- Website: http://bhxhtiengiang.gov.vn

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang là cơ quan thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp gọi chung là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện gọi chung là bảo hiểm y tế (BHYT),  chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, trụ sở đặt tại TP. Mỹ Tho, có con dấu và tài khoản riêng.

b. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHYT, trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chúc khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

3. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT.

4. Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế BHXH, BHYT, BHTN.

6. Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

8. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cáp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện, thành, thị thuộc tỉnh ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở xã, phường, thị trấn.

10. Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và tổ chúc, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH tỉnh và BHXH huyện.

12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt dộng BHXH tỉnh.

14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT, cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có 1iên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

16. Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT.

17. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

18. Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của BHXH tỉnh.

19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang có 9 phòng chức năng và BHXH 8 huyện, 01 thành phố và 01 thị xã gồm:

1. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

3. Phòng Thu.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

5. Phòng Tổ chức - Hành chính.

6. Phòng Kiểm tra.

7. Phòng Công nghệ thông tin.

8. Phòng Cấp sổ, thẻ.

9. Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ.

- Các phòng trực thuộc BHXH tỉnh có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc; Phòng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng; Phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc BHXH tỉnh.

- BHXH cấp huyện là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật; BHXH cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; BHXH cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

a. Tên đơn vị : BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG.

- Địa chỉ: 152H đường Lý Thường Kiệt,  Phường 6,  TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại văn phòng:  073 3  977711 -  073 3 873794.

- Fax: 073 3 876 380 - 073 3 977711.

- Email: bhxh@tiengiang.gov.vn      

- Website: http://bhxhtiengiang.gov.vn

b. Thông tin về Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
1

 Trần Minh Bá

 Giám đốc

0733 876379

0733 826901

0913 962013

2

 Lê Văn Chương

 Phó Giám đốc

0733 873048

0733 885246

0902543567

3

 Trịnh Thị Bích Vân

 Phó Giám đốc

0733 870257

0733 854167

0978728962

4

 Phạm Thị Mỹ

 Phó Giám đốc

0733 878578

 

0988479713

5

 Trần Thị Thanh Hương

 TP Tổ chức - Hành chính

0733 977711 / 0733 873 794

0733 887 844

0936152849

6

 Đỗ Hữu Thành

 TP Kế hoạch - Tài chính

0733 870772

 

0907225295

7

 Cao Huỳnh Thanh Thủy

 TP Chế độ BHXH

0733 884043

0733 882177

0918590877

8

 Hồ Kim Phượng

 TP Giám định BHYT

0733 870695

0733 881179

0988638597

9

 Nguyễn Tấn Thành

 Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng  Thu

0733 877385

 

0919453963

10

 Nguyễn Ngọc Quí

 TP Cấp Sổ, thẻ

0733 878253

0733 851105

0907477385

11

 Phạm Thế Phong

 Phó TP CNTT

0733 887 013

 

0918561789

12

 Võ Văn Hiếu

 TP Kiểm tra

0733 884044

0733 878565

0993857183

13

 Nguyễn Văn Sám

 TP Tiếp nhận - QLHS

0733 876 380

 

0907295347

14

 Nguyễn Thanh Hưng

 GĐ BHXH huyện Cái Bè

0733824760

0733 720444

0909293157

15

 Trần Văn Kính

 PGĐ BHXH huyện Cai Lậy

0733 829768

 

0907027585

16

 Nguyễn Thị Kim Ảnh

 GĐ BHXH H.Châu Thành

0733 831490

0733 933511

0919508561

17

 Huỳnh Văn Tiếng

 Q.GĐ BHXH H.Tân Phước

0733 848096

 

0986720044

18

 Phạm Thị Thanh Hương

 GĐ BHXH TP Mỹ Tho

0733 872122

 

0934671716

19

 Nguyễn Thanh Sơn

 GĐ BHXH H. Chợ Gạo

0733 835602

 

0988152295

20

 Trần Văn Bé Ba

 GĐ BHXH H.Gò Công Tây

073.6255558

0733 650376

0985785865

21

 Võ Văn Út

 GĐ BHXH  TX. Gò Công

0733 841093

0733 946008

0918775289

22

 Lê Thị Phượng

 GĐ BHXH H.Gò Công Đông

0733 846246

0733 510180

0905916635

23

 Nguyễn Văn Ấn

 Q.GĐ BHXH H.Tân Phú Đông

0733 530882

 

0913106235

c. Địa chỉ BHXH các huyện, thành, thị:

1. BHXH huyện Cái Bè: Khu 1A, thị trấn Cái Bè;

2. BHXH huyện Cai Lậy: Khu 4, Quốc lộ 1A, thị trấn Cai Lậy;

3. BHXH huyện Châu Thành: Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp;

4. BHXH huyện Tân Phước: Khu 4, thị trấn Mỹ Phước;

5. BHXH thành phố Mỹ Tho: Số 51/6A Thủ Khoa Huân, Phường 1;

6. BHXH huyện Chợ Gạo: Ô 2, Khu 1, thị trấn Chợ Gạo;

7. BHXH huyện Gò Công Tây: Đường Thiện Chí, ấp Bắc, thị trấn Vĩnh Bình;

8. BHXH  thị xã Gò Công: Số 123A, Trần  Hưng  Đạo, Phường 1;

9. BHXH huyện Gò Công Đông: Số 16, đường Trương Định, thị trấn Tân Hòa;

10. BHXH huyện Tân Phú Đông: Ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh.

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay