Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang

Tên đơn vị: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

- Tên tiếng Việt : Ngân hành Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang

- Tên tiếng Anh: THE STATE BANK OF VIETNAM - TIEN GIANG BRANCH

- Địa chỉ:Số 37 đường 30/4, Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang 

- Điện thoại: 073.3582471, 073.3970012.

- Fax:073.3872264

- Email:

- Website:http://tiengiangbank.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

A. Chức năng:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.

- Chi nhánh là đơn vị hạch toán, kế toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật. 

B. Nhiệm vụ:

1- Tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

2- Tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc và chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo của Thống đốc thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có liên quan đến các hoạt động ngân hàng.

3- Thực hiện nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính quy mô nhỏ và tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

4- Tổ chức thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt, giải thể đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

5- Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

6- Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc và các công cụ chính sách tiền tệ khác đối với tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn để thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7- Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

8- Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý Nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

9- Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.

10- Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý Nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền và các giấy tờ có giá bảo đảm trong kho, quỹ tại chi nhánh, khi giao nhận theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

11- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

12- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai tài sản, tài chính theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

13- Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.

14- Quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất kỹ thuật, tin học được giao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

15- Thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

16- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

17- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Ban giám đốc:

+ Giám đốc: Võ Thanh Nhã

                        Điện thoại: 0913879058

                        Email:

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Đậm

                        Điện thoại:  0913 660272

                        Email:

- Các phòng ban:

1. Phòng Thanh tra, giám sát ngân hàng, Điện thoại: 073.3879802

2. Phòng Nghiên cứu tổng hợp & Kiểm soát nội bộ, Điện thoại: 073.3873846

3. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ, Điện thoại: 073.3875671

4. Phòng Kế toán - Thanh toán - Tin học, Điện thoại: 073.3870934

5. Phòng Hành chánh - Nhân sự, Điện thoại: 073.3582471, 073.3970012.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Tên tiếng Việt : NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

- Tên tiếng Anh: THE STATE BANK OF VIETNAM - TIEN GIANG BRANCH

- Địa chỉ:Số 37 đường 30/4, Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang 

- Điện thoại: 073.3582471, 073.3970012.

- Fax:073.3872264

- Email:

- Website:http://tiengiangbank.vn

           

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay