Cục Thi hành án dân sự

Tên đơn vị: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: số 19A, đường Rạch Gầm, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3 877 853  -  Fax: 073.3 873 894    

- Email: tiengiang@moj.gov.vn

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thi hành án dân sự cấp Tỉnh :

1. Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm:

   + Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự;

   + Chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn;

   + Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

   + Tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

2. Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.

3. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

5. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Luật Thi hành án dân sự.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu.

b) Nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện :

1. Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

3. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

5. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

III. BỘ MÁY TỔ CHỨC:

A. Ban lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh :

1. Nguyễn Văn Quyết - Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073.358.26.36

2. Lê Anh Dũng – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073. 358.84.12 – Email : dungla.tgg@moj.gov.vn

3. Trần Minh Tuấn – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073. 358.59.66

4. Đỗ Chung Thủy – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073.629.29.49; 073.35.85.333 – Email: dochungthuy@tiengiang.gov.vn

B. Các phòng trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

1. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

- Phụ trách Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: Đinh Ngọc On

- Email: ondn.tgg@moj.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Phượng

- Email: phuongntk.tgg@moj.gov.vn

- Điện thoại : 073.3588418

2. Văn Phòng

- Phó Chánh Văn phòng: Hà Thị Thu Thủy.

- Điện thoại  : 073.3877.853; 073. 39.79.569

- Email: tiengiang@moj.gov.vn

3. Phòng kiểm kiểm tra giải quyết khiếu nại - tố cáo

- Quyền Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Sương.

- Điện thoại : 073.3588.419

- Email : suongntn.tgg@moj.gov.vn

4. Phòng Tổ chức cán bộ

- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Hòa.

- Điện thoại: 073.3588.413

5. Phòng Tài chính – Kế toán

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lựu

- Điện thoại: 073.3873894

- Email: luunt.tgg@moj.gov.vn

C. Chi Cục Thi hành án dân sự cấp huyện :

1. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè :

- Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Cái Bè: Lê Văn Mong

- Điện thoại: 073.3823251 – Email : caibe.tgg@moj.gov.vn

2. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy :

- Địa chỉ: Ấp Hoà Trí, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Cai Lậy: Nguyễn Thanh Danh

- Điện thoại: 073.3829154 – Email : cailay.tgg@moj.gov.vn

3. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành :

- Địa chỉ: Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Châu Thành : Lê Văn Quốc

- Điện thoại: 073.3831920 – Email : chauthanh.tgg@moj.gov.vn

4. Chi Cục Thi hành án dân sự Thành phố Mỹ Tho :

- Địa chỉ: 1/3 Hoàng Hoa thám, Phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS TP. Mỹ Tho: Đỗ Thị Ái Thoa

- Điện thoại: 073.3872155 – Email : mytho.tgg@moj.gov.vn

5. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo :

- Địa chỉ: Ô1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Chợ Gạo : Võ Văn Đực.

- Điện thoại: 073.3835207 – chogao.tgg@moj.gov.vn

6. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây :

- Địa chỉ: Tỉnh lộ 872, Đường Thiện Trí, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Gò Công Tây : Nguyễn Thành Chương

- Điện thoại: 073.3838349 – Email : gocongtay.tgg@moj.gov.vn

7. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông :

- Địa chỉ: Nguyễn Văn Côn, KP. Hoà Thơm, TT. Tân Hoà, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Gò Công Đông : Phan Đình Toàn

- Điện thoại: 073.3846335 – Email : gocongdong.tgg@moj.gov.vn

8. Chi Cục Thi hành án dân sự Thị xã Gò Công :

- Địa chỉ: số 35 Nguyễn Văn Côn, Khu phố 2, p2, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS TX. Gò Công : Ngô Văn Lập

- Điện thoại: 073.3842310 – Email : gocong.tgg@moj.gov.vn

9. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước :

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Tân Phước: Nguyễn Văn Trọn

- Điện thoại: 073.3848061 – Email : tanphuoc.tgg@moj.gov.vn

10. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông :

- Địa chỉ : ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Tân Phú Đông : Nguyễn Văn Nga  Điện thoại : 073.3838349 – Email : tanphudong.tgg@moj.gov.vn

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay