Sở Tư pháp

Tên đơn vị: SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG

Tên tiếng Việt: Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Tên tiếng Anh: Tien Giang province Department of Justice

Địa chỉ: Số 43, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073.3872769.     -    Fax: 073.3883864.

Email: stp@tiengiang.gov.vn ; stptiengiang@moj.gov.vn

1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công tác xây dựng và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đăng ký giao dịch bảo đảm; quản lý lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực tư pháp;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

c) Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghề tư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

d) Dự thảo văn bản pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Sở Tư pháp;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý công tác tư pháp ở địa phương.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác tư pháp được giao.

2.4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo; 

c) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2.5. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2.6. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

2.7. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:  

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh;

c) Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

d) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

2.9. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của ấp; tổ dân phố, khu phố và một số hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 2.10. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2.11. Về công chứng, chứng thực:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng ở địa phương;

c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập, giải thể Phòng công chứng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

2.12. Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;      

b) Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

c) Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật;

e) Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

g) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

h) Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch.

2.13. Về luật sư và tư vấn pháp luật:

a) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư;

b) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật;

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cần thiết;

d) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư  ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương;

đ) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật; hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền.

2.14. Về trợ giúp pháp lý:

a) Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi địa phương;

c) Cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật;

d) Quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

2.15. Về bán đấu giá tài sản:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức bán đấu giá ở địa phương;

b) Kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền.

2.16. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

2.17. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

2.18. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.19. Tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

2.20. Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật.

2.21. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

2.22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2.23. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trực thuộc Sở Tư pháp; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.24. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

2.25. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. BỘ MÁY TỔ CHỨC:

3.1. Ban Giám đốc Sở Tư pháp:

- Giám đốc:

Email:

- Các Phó Giám đốc:

+ Ông Phạm Văn Chính, điện thoại: 073.3888182, DĐ: 0908117124

Email: phamvanchinh@tiengiang.gov.vn.

+ Bà Huỳnh Thị Bé, điện thoại: 073.3974313, DĐ: 0918.718278

Email: huynhthibe@tiengiang.gov.vn

+ Bà Nguyễn Thị Đang, điện thoại: 073.3870236, DĐ: 0983.936384

Email: nguyenthidang@tiengiang.gov.vn

3.2. Các phòng nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước:

3.2.1. Văn phòng Sở:

Chức năng: Văn phòng Sở là cơ quan giúp việc của Giám đốc Sở, có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở, các Phòng Tư pháp, các tổ chức pháp chế, bổ trợ tư pháp ở địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Sở và ngành; là đầu mối quan hệ với các Sở, ngành ở địa phương, các đơn vị thuộc Sở theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài vụ đối với các hoạt động của cơ quan Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

- Giúp Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở ban hành văn bản hướng dẫn thi đua; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành;

- Tổ chức tiếp nhận xử lý các công văn đến, in ấn phát hành kịp thời các công văn tài liệu gởi đi; quản lý bảo mật công văn, giấy tờ hồ sơ lưư trữ đúng quy định. Quản lý tài sản, theo dõi việc sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ tốt cho mọi hoạt động;

- Tiếp khách đến quan hệ công tác;

- Nghiên cứu, tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách theo chỉ đạo đối với ngành;

- Đảm bảo duy trì và cũng cố sự phối hợp các mối quan hệ công tác theo quy chế làm việc;

- Theo dõi việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3872769; Email: vanphong.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.2.2. Thanh tra Sở:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thanh tra Tư pháp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở;

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  do Sở Tư pháp quản lý và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Hướng dẫn thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3881577; Email: thanhtra.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.2.3. Phòng Tổ chức và Bổ trợ tư pháp:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; quản lý về mặt tổ chức và hoạt động công tác bổ trợ tư pháp. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Sở;

- Quản lý về mặt tổ chức cán bộ pháp chế ngành;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; và công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Công tác nhân sự và quản lý nhân lực, bao gồm:

+ Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc hoặc tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Thẩm định, tham mưu, đề xuất việc xét nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn, chuyển xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Thẩm định và đề xuất cấp có thẩm quyền phân bổ chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

- Quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của các Phòng Công chứng; Văn phòng Công chứng; Bán đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý; Giám định tư pháp; Tư vấn pháp luật; Trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển hành nghề công chứng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Quản lý nhà nước về bồi thường thiệt hại nhà nước do cán bộ, công chức gây ra;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho phép thành lập, tổ chức lại, giải thể Đoàn Luật sư; thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương;

- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, Công ty Luật hợp danh, Chi nhánh Văn phòng Luật sư, Chi nhánh Công ty Luật hợp danh; Trung tâm Tư vấn pháp luật; giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn cho các tư vấn viên pháp luật;

- Quản lý nhà nước về công tác luật sư theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư của Việt Nam và Trung tâm Tư vấn pháp luật theo thầm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3970776; Email: ptcbttp.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.2.4. Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện mốt số nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Sở giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

-  Tham mưu xây dựng chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo dõi việc thực hiện chương trình đó sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì soạn thảo các văn bản về quản lý công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân chủ trì soạn thảo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành;

- Giúp Gíám đốc Sở tổ chức lấy ý kiến  về các dự án Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Thực hiện công tác cải cách thể chế hành chính của Ngành.

Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3970774; Email: pxdtdthvb.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.2.5. Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với công tác pháp chế ngành, doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3970774; Email: pktvb.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.2.6 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

- Kiểm soát quy định thủ tục hành chính theo quy định tại Chương II của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

- Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Chương III của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

- Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để giao cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức;

- Kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được công bố, nhập dữ liệu và đăng tải vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện tạo đường kết nối về các dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho cá nhân, tổ chức từ các cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

- Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đối với sở, ngành, cơ quan, đơn vị, công chức liên quan trong quy trình xét thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các trường hợp đề nghị cấp trên khen thưởng;

- Kiểm tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP;

- Thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thực hiện các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hoặc cơ quan nhà nước cấp trên ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương để thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính;

- Trong quá trình hoạt động tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc huy động cán bộ, công chức của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan về làm việc tập trung tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trường hợp cần thiết trình cấp có thẩm quyền ký hợp đồng và sử dụng chuyên gia tư vấn trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc theo chế độ hợp đồng khoán việc phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3976398; Email: pkstthc.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.2.7. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

- Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

- Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương;

-  Xây dựng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng quy ước của  ấp, khu phố, cụm dân cư và xã, phường, thị trấn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế ở địa phương;

- Hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3970774; Email: ppbgdpl.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.2.8. Phòng Hành chính tư pháp:

Chức năng: Giúp Giám đốc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi địa phương;

- Quản lý nhà nước về công tác chứng thực;

- Quản lý nhà nước về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch;

- Quản lý nhà nước về công tác lý lịch tư pháp (nhiệm vụ mới);

- Thực hiện công tác đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền;

- Giải quyết các công việc về quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- Quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điện thoại: 073.3970775; Email: phctp.sotp@tiengiang.gov.vn.

3.3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

3.3.1. Các Phòng Công chứng số 1, số 2, số 3:

Chức năng: Thực hiện công tác công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động công chứng hợp đồng, giao dịch theo qui định của pháp luật;

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;

- Được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước; được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi của hoạt động công chứng;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động công chứng cũng như việc quản lý thông tin, lưu trữ, đề xuất phương pháp cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác công chứng;

- Kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch.

Địa chỉ Phòng Công chứng số 1: Số 43, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073.3872093, Fax: 073.3874113; Email: pcc1.sotp@tiengiang.gov.vn

Địa chỉ Phòng Công chứng số 2: đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 1, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073.3841516, Fax: 073.3513118; Email: pcc2.sotp@tiengiang.gov.vn

Địa chỉ Phòng Công chứng số 3: Số 17/1, đường Tỉnh lộ 868, khu 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073.3826863, Fax: 073.3919388; Email: pcc3.sotp@tiengiang.gov.vn

3.3.2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước:

Chức năng: Trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trung tâm thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn và hàng năm ở địa phương trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý bao gồm:

+ Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 34 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP;

+ Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác quy định tại các Điều 35, 36, 37, 40, 41 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

+ Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác.

+ Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

+ Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

+ Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền.

- Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý; phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.                     

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

- Giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại tố cáo; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương với cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Địa chỉ Trung tâm: Số 17, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073.3879582, Fax: 073.3976597; Email: tttgpl.sotp@tiengiang.gov.vn

. Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tại huyện Cai Lậy (Chi nhánh số 1): số 236, đường Nguyễn Văn Chấn, khu phố 2, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073.3710246.

. Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tại thị xã Gò Công (Chi nhánh số 2): đường Nguyễn Văn Côn, phường 3, Tx.Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073.3514406.

3.3.3. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản:

Chức năng: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có chức năng tổ chức bán đấu giá các loại tài sản theo quy định pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định pháp luật; bán đấu giá tài sản của các tổ chức và cá nhân có nhu cầu bán đấu giá.

Địa chỉ: Số 17, đường Hùng Vương, phường 7, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 073.3878775, Fax: 073.3878775; Email: ttdvbdgts.sotp@tiengiang.gov.vn

4. CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Quy hoạch ngành: Thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 và Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đến năm 2020, quy hoạch 25 tổ chức hành nghề công chứng bao gồm cả Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng).

 

  
Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay