Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên đơn vị:  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ : Số 80, đường Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733.873 401

- Fax : 0733.882 297

- Email : sld@tiengiang.gov.vn

- Website : http://sldtbxh.tiengiang.gov.vn

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1.1. Chức năng

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở;

b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Sở;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo quy định của pháp luật.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: Bảo hiểm thất nghiệp; chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới; chính sách tạo việc làm trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động; chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác),lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển; cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động.

c) Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.

d) Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

5.Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

d) Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

e) Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động nước ngoài trở về nước về nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

f) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

6.Về lĩnh vực dạy nghề:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề: xây dựng thực hiện chương trình dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi giỏi nghề cấp tỉnh;

d) Quản lý dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

7.Về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công:

a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hoá, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp;

b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.

8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thẩm quyền;

b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiễm thất nghiệp  theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

9.Về lĩnh vực an toàn lao động:

a)  Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

10.Về lĩnh vực người có công:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được giao;

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ, thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ, thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;

d) Tham gia vào Hội đồng Giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho người có công với cách mạng;

đ) Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định;

e) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào Đền ơn đáp nghĩa; quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh theo quy định của pháp luật;

Theo dõi và bảo trợ hoạt động cho các hội, các ban liên lạc, câu lạc bộ thuộc chức năng quản lý của ngành và được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công;

11.Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:

a) Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo; chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội như Người tàn tật, người tâm thần, nghề công tác xã hội, công tác xã hội về trẻ em.

c) Tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;

d) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

12.Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em;

c) Tổ chức thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

d) Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

đ) Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

13.Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và các giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, tiếp nhận, hỗ trợ cho nạn nhân theo Luật mua bán người.

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáo dục lao động xã hội ( cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy) trên địa bàn tỉnh.

14.Về lĩnh vực bình đẳng giới:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo sự phân công hoặc phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với  Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện.

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

20. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

23. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

24. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

a) Ban Giám đốc Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ  Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các phòng giúp Giám đốc sở quản lý nhà nước.

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Lao động việc làm;

- Phòng Dạy nghề;

- Phòng Người có công;

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;

c) Tổ chức giúp Giám đốc sở quản lý nhà nước chuyên ngành: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

d) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở trước mắt có:

- Trường Trung cấp nghề khu vực Gò Công;

- Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy;

- Trung tâm Giới thiệu việc làm;

- Trung tâm Công tác xã hội;

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

- Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ và phục vụ mai hỏa táng;

- Quỹ Bảo trợ trẻ em.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang:

- Tên đơn vị : Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ : Số 80, đường Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733.873 401

- Fax : 0733.882 297

- Email : sld@tiengiang.gov.vn

- Website : http://sldtbxh.tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

- Họ và tên  : Trần Vĩnh Hưng

+ Chức vụ   : Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.882 943

+ Email        :

- Họ và tên  : Nguyễn Minh Vỹ

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc Thường trực – Bí thư Đảng bộ

+ Điện thoại : 0733.878 200  

+ Email        : nguyenminhvy@tiengiang.gov.vn

- Họ và tên  : Võ Văn Nhi

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.976 665

+ Email        : vovannhi@tiengiang.gov.vn

- Họ và tên  : Trần Văn Sê

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.878 165

+ Email        : tranvanse@tiengiang.gov.vn

- Họ và tên  : Hồ Thanh Sơn

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.874 397

+ Email        : hothanhson@tiengiang.gov.vn

2. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội:

- Tên đơn vị : Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ      : Số 80, đường Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733. 878 662

- Fax            : 0733.975 324

- Email        : ccpctnxh.soldtbxh@tiengiang.gov.vn

- Website     :

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên  : Phan Thanh Vân

+ Chức vụ   : Chi cục trưởng

+ Điện thoại : 0733.976 511

+ Email        : phanthanhvan@tiengiang.gov.vn

+ Họ và tên  : Trần Văn Đầy

+ Chức vụ   : Phó Chi cục trưởng

+ Điện thoại : 0733. 878 662

+ Email        : tranvanday@tiengiang.gov.vn

+ Họ và tên  : Nguyễn Hoàng Thanh

+ Chức vụ   : Phó Chi cục trưởng

+ Điện thoại : 0733. 878 662

+ Email        : NguyenHoangThanh01@tiengiang.gov.vn

3. Quỹ Bảo trợ trẻ em:

- Tên đơn vị : Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ      : Số 80, đường Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733.872 565

- Fax            :

- Email        : quybtte.soldtbxh@tiengiang.gov.vn

- Website     :

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên  : Hồ Thanh Sơn

+ Chức vụ   : Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.874 397

+ Email        : hothanhson@tiengiang.gov.vn

+ Họ và tên  : Cao Hoàng Nhân

+ Chức vụ   : Phó Giám Đốc

+ Điện thoại : 0733.872 565

+ Email        : caohoangnhan@tiengiang.gov.vn

4. Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang:

- Tên đơn vị : Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ      : Số 30, đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733.874 694

- Fax            : 0733.881 459

- Email        :

- Website     : vieclamtiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên  : Lê Văn Tươi

+ Chức vụ   : Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.971 241

+ Email        :

+ Họ và tên  : Nguyễn Ngọc Linh

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.971 241

+ Email        :

+ Họ và tên  : Phạm Thị Bạch Duyên

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc

+ Điện thoại : 0733.975 775

+ Email        :

5. Trường Trung cấp nghề Khu vực Cai Lậy:

- Tên đơn vị : Trường Trung cấp nghề Khu vực Cai Lậy

- Địa chỉ      : Khu 1, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại : 0733. 919 922

- Fax            : 0733.710 723

- Email        : cailay.ttcn@tiengiang.gov.vn

- Website     :

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên  : Châu Văn Vương

+ Chức vụ   : Hiệu trưởng

+ Điện thoại : 0733. 710 391

+ Email        :

+ Họ và tên  : Nguyễn Chí Thanh

+ Chức vụ   : Phó Hiệu trưởng

+ Điện thoại : 0733.710 366

+ Email        :

+ Họ và tên  : Nguyễn Văn Nghĩa

+ Chức vụ   : Phó Hiệu trưởng

+ Điện thoại : 0733.710 557

+ Email        :

6. Trường Trung cấp nghề Khu vực Gò Công:

- Tên đơn vị : Trường Trung cấp nghề Khu vực Gò Công

- Địa chỉ      : Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, KP5, Phường 4, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733.514 250

- Fax            : 0733.514 251

- Email        : txgocong.ttcn@tiengiang.gov.vn

- Website     :

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên  : Nguyễn Minh Đức

+ Chức vụ   : Hiệu trưởng

+ Điện thoại : 0733.514 251

+ Email        :

+ Họ và tên  : Huỳnh Thị Thu Hà

+ Chức vụ   : Phó Hiệu trưởng

+ Điện thoại : 0733.510 512

+ Email        :

+ Họ và tên  : Trần Minh Quang

+ Chức vụ   : Phó Hiệu trưởng

+ Điện thoại : 0733.511 512

+ Email        :

7. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang:

- Tên đơn vị : Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ      : Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733.850 121

- Fax            :

- Email        : ttbtxh.soldtbxh@tiengiang.gov.vn

- Website     :

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên   : Lê Văn Bé Chín

+ Chức vụ    : Giám đốc

+ Điện thoại  : 0913.746.865

+ Email         :

+ Họ và tên   : Nguyễn Thị Mỹ Châu

+ Chức vụ    : Phó Giám đốc

+ Điện thoại  : 0932.740.557

+ Email         :

+ Họ và tên   : Nguyễn Văn Hùng

+ Chức vụ    : Phó Giám đốc

+ Điện thoại  :0983.196.609

+ Email         :

+ Họ và tên   : Nguyễn Kiến Văn

+ Chức vụ    : Phó Giám đốc

+ Điện thoại  :0932.869.888

+ Email         :

8. Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội tỉnh Tiền Giang

- Tên đơn vị : Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ      : Ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại : 0733.618 207

- Fax            : 0733.893 039

- Email        : ttcbgdldxh.soldtbxh@tiengiang.gov.vn

- Website     :

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên  : Nguyễn Văn Quí

+ Chức vụ   : Giám đốc

+ Điện thoại : 0913.954.908

+ Email        :

+ Họ và tên  : Lê Thị Ánh Hồng

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc

+ Điện thoại : 0946.442.454

+ Email        :

+ Họ và tên  : Trần Văn Dễ

+ Chức vụ   : Phó Giám đốc

+ Điện thoại : 0907.292.755

+ Email        :

9. Ban Quản lý nghĩa trang và Dịch vụ mai hỏa táng tỉnh Tiền Giang

- Tên đơn vị : Ban Quản lý nghĩa trang và Dịch vụ mai hỏa táng tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ      : Số 2, đường tỉnh 870B, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại : 0733.855 569

- Fax            :

- Email        : banqlnt.soldtbxh@tiengiang.gov.vn

- Website     :

- Thông tin lãnh đạo của Đơn vị:

+ Họ và tên  : Nguyễn Văn Bé Ba

+ Chức vụ   : Trưởng ban

+ Điện thoại : 0913.843.147

+ Email        :

+ Họ và tên  : Nguyễn Văn Tám

+ Chức vụ   : Phó ban

+ Điện thoại : 0733.856 523

+ Email        :

+ Họ và tên  : Nguyễn Văn Hiệp

+ Chức vụ   : Phó ban

+ Điện thoại : 0733.856 523

+ Email        :

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay