Sở Khoa học và Công nghệ

Tên đơn vị: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: 39 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 073-3872728

- Fax: 073-3875125

- E.mail: skh@tiengiang.gov.vn

- Website:  www.tiengiangdost.gov.vn

I. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Căn cứ quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; và Quyết định số 51/QĐ-SKH&CN ngày 15/5/2009  của Sở KH&CN quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

NHIỆM VỤ

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục TC- ĐL- CL; quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phương;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các tổ chức thuộc Sở; quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ) Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc sở theo quy định của pháp luật; thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ của cấp tỉnh theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ; hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

6. Về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Tổ chức tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

c) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương theo thẩm quyền;

d) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của địa phương;

e) Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và công nghệ, đầu tư phát triển các mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với Trung ương và các địa phương;

g) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cơ cấu vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ;

h) Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

i) Làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Thường trực Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

7. Về sở hữu trí tuệ:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tại địa phương;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành của địa phương xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

e) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

g) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;

h) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân:

a) Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn;

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;

- Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát, xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn;

- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.

10. Về dịch vụ công:

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế- kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

11. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

14. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh

16. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

18. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

QUYỀN HẠN

1. Phối hợp với các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các quy định của pháp luật từ trung ương đến địa phương về các mặt hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Được triệu tập các cuộc họp với các ngành cấp tỉnh và cấp huyện để triển khai các hoạt động có liên quan sau khi được UBND tỉnh ủy quyền.

3. Được yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố và thị xã cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về KH-CN.

4. Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị phục vụ cho công tác quản lý KH-CN của Sở.

- Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn liên ngành hoặc một ngành trong lĩnh vực hoạt động của Sở.

- Kiến nghịUBND tỉnh và Bộ KH&CN ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp quy đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về KH-CN  trong từng thời điểm.

5. Thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý theo pháp luật quy định. Được cấp các loại đăng ký thuộc phạm vi quản lý cho cơ sở theo sự phân cấp của Bộ KH&CN và theo pháp luật quy định.

6. Đề nghị UBND tỉnh ra quyết định về tổ chức, bộ máy của Sở. Quyết định hoặc đề nghị lên cấp trên tiếp nhận, giải quyết thôi việc, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật  cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo phân cấp.

7. Quyết định ban hành các nội quy, quy chế phục vụ cho công tác quản lý nội bộ của Sở; thành lập Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng cấp Sở.

8. Được quyền khen thưởng hoặc trình UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho ngành và địa phương.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Ban giám đốc Sở:

1. Giám đốc - Dương Văn Bon:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: xây dựng bộ máy; quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ; nâng lương, đánh giá công chức hàng năm; bảo vệ nội bộ.

- Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản; Công tác kế hoạch, quy hoạch ngành; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và các hoạt động hành chính và cải cách hành chính.

- Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Quản lý, chỉ đạo: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm và chịu trách nhiệm website của Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh, Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh. Thành viên Tổ liên ngành thu hút đầu tư của tỉnh.

- Phụ trách khoa học và công nghệ cấp huyện: Thành phố Mỹ Tho, Châu Thành.

2. Phó Giám đốc - Nguyễn Hoàng Hạnh:

-  Giữ mối quan hệ với Chi ủy và các đoàn thể.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan; Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh; Tham gia BCĐ phòng chống lụt bão của tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo 127 của tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin tỉnh; Tham gia Ban điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh.

- Theo dõi hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn, Thông tin và truyền thông.

- Quản lý, chỉ đạo: Phòng Quản lý Công nghệ- Thông tin; Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng.

- Theo dõi, phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: Thị xã Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc - Nguyễn Văn Re:

- Là Phó Giám đốc trực, trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Ủy viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (Chỉ đạo về phát triển kinh tế hợp tác, về xây dựng xã nông thôn mới ngành KHCN); Tham gia Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nông nghiệp; Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Tham gia Ban điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh; Phó Giám đốc Quỹ Phát triễn Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- Theo dõi các hoạt động khoa học và công nghệ về lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên- Môi trường.

- Là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi giám đốc vắng.

- Quản lý, chỉ đạo: Phòng Quản lý Khoa học, Thanh tra Sở, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ.

- Phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: Cai Lậy, Cái Bè.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

4. Phó Giám đốc - Lê Quang Trí:

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các lĩnh vực: Ban chỉ đạo phong trào toàn dân BVANTQ; Ban chỉ đạo cơ quan An toàn, ANTT; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Quan hệ và hợp tác quốc tế; Hợp tác với thành phố Hồ Chí minh và Cần thơ; Tham gia các Ban chỉ đạo: An toàn vệ sinh thực phẩm; Hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển thương mại và dịch vụ; Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 (Giám đốc chất lượng). Tham gia Ban điều hành Chương trình phát triển Công nghệ sinh học của tỉnh.

- Quản lý, chỉ đạo: Khu thực nghiệm sinh học; Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học.

- Theo dõi các hoạt động khoa học và công nghệ về lĩnh vực Công nghiệp.

- Phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện: Gò Công Tây, Chợ Gạo, Tân Phước.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc phân công.

Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở

-  Văn phòng Sở.

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính.

-  Thanh tra Sở.

-  Phòng Quản lý Khoa học.

-  Phòng Quản lý Công nghệ và Thông tin.

Tổ chức giúp Giám đốc Sở quản lý chuyên ngành:

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổ chức Sự nghiệp khoa học:

 Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

 Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

a) Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

- Địa chỉ: 39 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 073-3872728

- Fax: 073-3875125

- E.mail: skh@tiengiang.gov.vn

- Website:  www.tiengiangdost.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo:

. Họ tên: Dương Văn Bon  -  Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc sở

- Điện thoại: 073-3875126  -  0913130158

- E.mail: Duongvanbon@tiengiang.gov.vn

. Họ tên: Nguyễn Hoàng Hạnh  -  Chức vụ : Phó Giám đốc

- Điện thoại: 073-3879336  -  0918077898

- E.mail: Nguyenhoanghanh@tiengiang.gov.vn

. Họ tên: Nguyễn Văn Re  -  Chức vụ : Phó Giám đốc

- Điện thoại: 073-3883376 - 0913962605

- E.mail: Nguyenvanre@tiengiang.gov.vn

. Họ tên: Lê Quang Trí  -  Chức vụ : Phó Giám đốc

- Điện thoại: 073-3977348 - 0982349748

- E.mail: Lequangtri@tiengiang.gov.vn

b) Tên đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

- Địa chỉ: 39 Trưng Trắc, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 073-3872174

- Fax: 073-3872176

- E.mail: cctcdlcl@tiengiang.gov.vn

- Website:  www.tiengiang.tbtvn.org

- Thông tin lãnh đạo:

. Họ tên: Nguyễn Thị Hữu Hạnh  -  Chức vụ: Chi cục trưởng

- Điện thoại: 073-3979909 - 0909745547

- E.mail: Nguyenthihuuhanh@tiengiang.gov.vn

c) Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ

- Địa chỉ: 555 Ấp Bắc, phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại/Fax: 073-3872454

- E.mail: ttncuddvkhcn@tiengiang.gov.vn

- Website:  www.tigitech.com.vn

- Thông tin lãnh đạo:

. Họ tên: Nguyễn Tuấn Phong  -  Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 073-3877992 - 0913612454

- E.mail: Nguyentuanphong@tiengiang.gov.vn

c) Tên đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học

- Địa chỉ: Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, TG.

- Điện thoại: 073-3872125

- Fax: 073-3880708

- E.mail: ttktcnsh@tiengiang.gov.vn

- Thông tin lãnh đạo:

. Họ tên: Nguyễn Cao Tất  -  Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 073-3959777 - 0903623539

- E.mail: Nguyencaotat@tiengiang.gov.vn

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay