Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: Số 38, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 3873381

Fax: 3875487

Email: skhdt@tiengiang.gov.vn

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

Tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang, gồm có 7 phòng chức năng.

Hiện trạng tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư có 42 CB-CC gồm:

1. Ban Giám đốc: 05 người

2. Phòng Kinh tế - Văn xã: 06 người

3. Phòng Xây dựng cơ bản: 06 người

4. Phòng đăng ký kinh doanh: 04 người

5. Phòng Đầu tư - Hợp tác: 03 người

6. Thanh tra: 03 người

7. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp: 06 người

8. Văn phòng: 09 người

III. Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 38, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 3873381

Fax: 3875487

Email: skhdt@tiengiang.gov.vn

Website:

Thông tin Lãnh đạo:

STT Họ và tên Email Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1

 Trần Văn Dũng

tranvandung@tiengiang.gov.vn

Giám đốc

3873266

0913681498

2

 Nguyễn Hồng Minh

nguyenhongminh@tiengiang.gov.vn

P. Giám đốc

3873576

0918145150

3

 Nguyễn Thành Minh

nguyenthanhminh@tiengiang.gov.vn

P. Giám đốc

3873265

0913962715

4

 Nguyễn Đình Thông

nguyendinhthong@tiengiang.gov.vn

P. Giám đốc

3883639

0908345891

5

 Trần Hoàng Phong

tranhoangphong@tiengiang.gov.vn

P. Giám đốc

3979609

0913888123


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay