Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tên đơn vị: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 9, đường Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho

- Điện thoại: 073 3872 166

- Fax: 073 3884 791

- Email:

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CN-VC-LĐ trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CN-VC-LĐ trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CN-VC-LĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp. Tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chỉ đạo các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã, các Công đoàn ngành ở địa phương, Công đoàn Các Khu công nghiệp và các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

Hướng dẫn, chỉ đạo một số lĩnh vực hoạt động công đoàn của các cơ quan trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp cho CN-VC-LĐ, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở tư vấn pháp luật theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(Trích: Điều 30 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam) 

2. Cơ cấu tổ chức


3. Thông tin liên lạc:

- Tên đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 9, đường Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho

- Điện thoại: 073 3872 166

- Fax: 073 3884 791

- Email:

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

 Trương Văn Hiền

 Chủ tịch

 0918 263 073

2

 Lê Minh Hùng

 Phó Chủ tịch thường trực

0918 225 913

3

 Lê Thanh Tiền

 Phó Chủ tịch

0978 152 147

4

 Đào Ngọc Linh

 Phó Chủ tịch

0902 950 028

4. Các đơn vị trực thuộc:

4.1. Tên đơn vị: Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang 

- Địa chỉ: Số 95/3, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho

- Điện thoại: 073 3883 554

- Fax: 073 3973 188

- Email:

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

 Nguyễn Thị Lượng

 Hiệu trưởng

 0908 187 940

2

 La Hoàng Hải

 P.Hiệu trưởng

 0986 818 670

 

4.2. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 61, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho

- Điện thoại: 073 3874 324

- Fax: 073 3878 857

- Email:

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

 Nguyễn Hữu Dũng

 Giám đốc

 0972 933 544

2

 Đặng Thị Thanh Tâm

 Phó Giám đốc

 0903 161 362

3

 Lê Quang Đức

 Phó Giám đốc

 0913 837 128

4.3. Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Dịch vụ bảo hộ lao động

- Địa chỉ: Số 61, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho 

- Điện thoại: 073 3953 538

- Fax: 073 3979 539

- Email:

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1

  Đỗ Minh Hồng

 Giám đốc

 0123 451 1237

 

 

 


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay