Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Tên đơn vị: THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

- Địa chỉ: 12A Rạch Gầm phường 1 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733.879945

- Fax: 0733.883478

I. Chức năng, nhiệm vụ

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

2. Đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

3. Giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương;

4. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân;

5. Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

6. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp;

7. Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân;

8. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

9. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ;

10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

II. Cơ cấu tổ chức

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực.

III. Thông tin liên hệ

1. Tên đơn vị: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Địa chỉ: 12A Rạch Gầm phường 1 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733.879945

- Fax: 0733.883478

2. Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

2.1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Nguyễn Văn Danh

- Điện thoại: 0913.962897

- Email: nguyenvandanh@tiengiang.gov.vn

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Họ và tên: Trần Kim Trát

- Điện thoại: 0913.962838

- Email: trankimtrat@tiengiang.gov.vn

* CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

I. Chức năng, nhiệm vụ

Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

2. Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Ban của Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các Ban của Hội đồng nhân dân;

5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân khi cần thiết.

II. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập ba Ban: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Pháp chế.

Ban Kinh tế - Ngân sách gồm 01 Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 02 Phó Trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm và 11 thành viên.

Ban Văn hoá - Xã hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 01 Phó Trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm và 09 thành viên.

Ban Pháp chế gồm 01 Trưởng Ban hoạt động chuyên trách, 02 Phó Trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm và 10 thành viên.

III. Thông tin liên hệ

1. Tên đơn vị: Ban Kinh tế - Ngân sách

- Địa chỉ: 12A Rạch Gầm phường 1 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733.879988

- Fax: 0733.883478

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

a) Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

- Họ và tên: Phạm Văn Bảy

- Điện thoại: 0913.694897

- Email: pvanbay@tiengiang.gov.vn

b) Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

- Họ và tên: Trần Văn Dũng

- Điện thoại: 0913.681498

- Email: tranvandung@tiengiang.gov.vn

c) Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

- Họ và tên: Phạm Anh tuấn

- Điện thoại: 0918.554153

- Email: phamanhtuan@tiengiang.gov.vn

2. Tên đơn vị: Ban Văn hoá - Xã hội

- Địa chỉ: 12A Rạch Gầm phường 1 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733.879987

- Fax: 0733.883478

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

a) Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh cường

- Điện thoại: 0913.962883

- Email: nguyenmanhcuong@tiengiang.gov.vn

b) Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân

- Điện thoại: 0918.480466

- Email:

c) Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phước Cường

- Điện thoại: 0907.895012

- Email:

3. Tên đơn vị: Ban Pháp chế

- Địa chỉ: 12A Rạch Gầm phường 1 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733.879990

- Fax: 0733.883478

- Thông tin lãnh đạo của đơn vị:

a) Trưởng Ban Pháp chế

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

- Điện thoại: 0913.104808

- Email: nguyenvanhung@tiengiang.gov.vn

b) Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Họ và tên: Nguyễn Tấn Hùng

- Điện thoại: 0913.962854

- Email: nguyentanhung@tiengiang.gov.vn

c) Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Họ và tên: Lê Dũng

- Điện thoại: 0913.879184

- Email: ledung@tiengiang.gov.vn


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay