Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính"

Ngày 14/2/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh năm 2017 từ tháng 1 -11/2017, với các nội dung thi đua như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể hóa chuyên đề thi đua này. Hàng tháng, tổ chức kiểm tra, đối chiếu các nội dung và tiêu chuẩn thi đua, xác định kết quả thực hiện của từng đơn vị trực thuộc. Cuối năm, xét chọn và khen thưởng kịp thời; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xét, khen thưởng cho tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua.

Việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hoa Lý


Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử