Tiền Giang: Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính

Ngày 07/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (kể cả Ban Quản lý các khu công nghiệp); Các cơ quan thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Chỉ số cải cách hành chính được đánh giá, xác định theo 08 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Thang điểm đánh giá là 100. Phân loại: Cơ quan, đơn vị đạt từ 95 điểm trở lên: Xếp loại A; Cơ quan, đơn vị đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm: Xếp loại B; Cơ quan, đơn vị đạt dưới 90 điểm: Xếp loại C.

Từ ngày 16 - 25/11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và gửi kết quả về Sở Nội vụ. Các cơ quan, đơn vị không gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm xem như đạt dưới 90 điểm và xếp loại C. Chỉ số cải cách hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh thông báo rộng rãi trong toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị xếp loại A được xem xét khen thưởng trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính hàng năm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xếp loại B trong 02 năm liên tiếp hoặc xếp loại C (trong năm) bị phê bình trong thông báo công bố chỉ số cải cách hành chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị mà một năm xếp loại B, năm tiếp theo xếp loại C phải tổ chức kiểm điểm việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xếp loại C trong 02 năm liên tiếp phải tổ chức kiểm điểm việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị và tự nhận hình thức kỷ luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Bé Hai

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay