Tiền Giang: Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính

Ngày 07/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (kể cả Ban Quản lý các khu công nghiệp); Các cơ quan thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Chỉ số cải cách hành chính được đánh giá, xác định theo 08 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Thang điểm đánh giá là 100. Phân loại: Cơ quan, đơn vị đạt từ 95 điểm trở lên: Xếp loại A; Cơ quan, đơn vị đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm: Xếp loại B; Cơ quan, đơn vị đạt dưới 90 điểm: Xếp loại C.

Từ ngày 16 - 25/11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính và gửi kết quả về Sở Nội vụ. Các cơ quan, đơn vị không gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm xem như đạt dưới 90 điểm và xếp loại C. Chỉ số cải cách hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh thông báo rộng rãi trong toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị xếp loại A được xem xét khen thưởng trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính hàng năm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xếp loại B trong 02 năm liên tiếp hoặc xếp loại C (trong năm) bị phê bình trong thông báo công bố chỉ số cải cách hành chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị mà một năm xếp loại B, năm tiếp theo xếp loại C phải tổ chức kiểm điểm việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xếp loại C trong 02 năm liên tiếp phải tổ chức kiểm điểm việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị và tự nhận hình thức kỷ luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Bé Hai

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử