TP. Mỹ Tho: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, vì vậy trong năm 2016, TP. Mỹ Tho tập trung thực hiện tốt các nội dung, chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Thực hiện công tác cải cách thể chế, trong năm qua, thành phố chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; HĐND và UBND thành phố, phường - xã thường xuyên tổ chức kiểm tra việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản, bố trí cán bộ thực hiện soạn thảo văn bản đảm bảo trình độ, năng lực.

UBND thành phố thực hiện góp ý các văn bản của Trung ương và tỉnh, gồm: Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật, dự thảo Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Quyết định của UBND tỉnh về quy định mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh, dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân...

HĐND thành phố đã ban hành 9 nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND thành phố ban hành 01 quyết định quy phạm pháp luật. Các nghị quyết, văn bản do các ngành, các cấp ban hành đều đảm bảo tính hợp pháp, đúng trình tự thủ tục ban hành, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Song song đó, các ban, ngành thành phố và UBND phường, xã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở TP. Mỹ Tho tiếp tục có những bước chuyển biến mới. Tổ tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền với gần 413.060 hồ sơ trên các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, xây dựng, đường bộ, đường thủy nội địa, tư pháp, kinh doanh, đấu thầu, tôn giáo, người có công, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chứng thực...

Đồng thời, 17 Tổ tiếp nhận và trả kết quả phường, xã đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 141.800 hồ sơ ở các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, nhà ở, hộ tịch, chứng thực, chính sách xã hội, lĩnh vực người có công và các đơn thông thường khác. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã được bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, đảm bảo số lượng, chất lượng và có tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp với nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, thành phố có 3/12 cơ quan chuyên môn cấp thành phố áp dụng cơ chế "Một cửa", cơ chế "Một cửa liên thông hiện đại" đó là: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị. Thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế "Một cửa" đối với các lĩnh vực gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể và các hợp tác xã; cấp phép xây dựng, hoàn công xây dựng; thủ tục hành chính tư pháp.

Ngoài ra, UBND thành phố đã cử 18 lượt cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo chuyên môn; cử 353 lượt cán bộ, công chức dự các lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, lớp văn thư, lưu trữ, lớp quản lý Nhà nước về tôn giáo, công tác dân vận, kiến thức quốc phòng, quản lý Nhà nước... Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức đang công tác tại các phòng, ban chuyên môn, UBND phường - xã, với 159 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Nhất Thi

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay