Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày 24/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 14/UBND-KH về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trong trường hợp luật giao, tiếp thu giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo (đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh), việc công bố, công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, việc rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Ngoài ra, nội dung kiểm tra còn tập trung vào việc bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bố trí kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, công tác truyền thông, tập huấn và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Thời gian kiểm tra được tiến hành trong năm 2017. Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn; thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các đơn vị được kiểm tra; đảm bảo kinh phí cho đoàn đi kiểm tra theo quy định. Theo đó, các đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình và kết quả thực hiện theo nội dung kiểm tra được nêu trong kế hoạch (chậm nhất trước ngày được kiểm tra 03 ngày) để phục vụ công tác kiểm tra.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện để theo dõi, chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, để góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Chiêm Uyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay