TP. Mỹ Tho quan tâm công tác cải cách hành chính

Trong năm 2016, công tác cải cách hành chính được thành phố Mỹ Tho quan tâm thực hiện tốt.

Chất lượng thể chế được tăng cường, nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh được thành phố cụ thể hóa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, đã cử nhiều cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, dân vận chính quyền...

Thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", trong năm, Tổ tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền với gần 413.060 hồ sơ trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng, đường bộ, đường thủy nội địa, tư pháp, kinh doanh, đấu thầu, tôn giáo, người có công, giải quyết khiếu nại tố cáo, chứng thực.

Bên cạnh đó, 17 Tổ tiếp nhận và trả kết quả phường, xã đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 141.800 hồ sơ ở các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, nhà ở, hộ tịch, chứng thực, chính sách xã hội, lĩnh vực người có công và các đơn thông thường khác. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã được bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, đảm bảo số lượng, chất lượng và có tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp với nhân dân ngày càng cải thiện tốt hơn.

UBND TP. Mỹ Tho tặng 27 giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2016.

Nhất Thi

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay