Chợ Gạo: Ứng dụng chữ ký số nhằm hiện đại hóa hành chính trong các cơ quan Nhà nước

Với những lợi ích mang lại từ việc sử dụng chữ ký số, thời gian qua, huyện Chợ Gạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch điện tử thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan hành chính Nhà nước. Đến nay, hầu hết các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn cơ bản đã triển khai ứng dụng chữ ký số đối với các văn bản hành chính.

Các loại văn bản hành chính được ký số để trao đổi qua phần mềm quản lý điều hành được thực hiện theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh: Báo cáo tuần, tháng, quý; thư mời hội nghị, mời họp; tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị; văn bản dự thảo để xin ý kiến đóng góp; các văn bản sao y bản chính, trích sao, trích lục, sao lục; các văn bản hành chính, tài liệu gửi đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết để thực hiện...

UBND huyện bắt đầu triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp (với chức năng xác thực văn bản) kể từ ngày 01/6/2016. Và tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 12 phòng, ban chuyên môn và đa số UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện ứng dụng này. Trong số các cơ quan đang thực hiện, Phòng Nội vụ là cơ quan triển khai sớm nhất (tháng 7/2014). Trong quá trình triển khai ứng dụng này, huyện được Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về cài đặt và sử dụng chứng thư số nên việc thực hiện có phần thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định như một số cơ quan chưa thật sự quan tâm, quá trình triển khai ứng dụng chứng thư số mang tính bắt buộc, đối phó, không mang tính tự giác nên quá trình triển khai ứng dụng chứng thư số diễn ra không đồng loạt.

Hiện tại, huyện đang sử dụng 2 loại thiết bị ký số. Thứ nhất là loại chứng thư số bảo mật do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát miễn phí, chỉ có chức năng ký số trên văn bản điện tử, không có chức năng giao dịch điện tử. Thứ hai là loại chứng thư số do VNPT cung cấp (có thu phí) chỉ có chức năng triển khai thuế, Bảo hiểm xã hội qua mạng.

Do việc triển khai chữ ký số còn chưa được đồng bộ và rộng khắp, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hiện vẫn chưa ứng dụng chữ ký số trong hoạt động tác nghiệp, để phát huy hiệu quả các hoạt động giao dịch qua mạng và điện tử hóa quy trình làm việc của cơ quan Nhà nước, chữ ký số phải được triển khai rộng rãi theo hướng mở rộng đối tượng và quy mô sử dụng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong giao dịch điện tử, huyện đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ cấp lại chứng thư số vừa có chức năng xác thực văn bản, vừa có chức năng giao dịch điện tử. Bước đầu, đối tượng triển khai gồm có 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 18 xã, thị trấn. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1476/UBND-CNTT ngày 27/10/2016 yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường ứng dụng chữ ký số trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện.

Ngọc Xuyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay