Xây dựng dịch vụ công trực tuyến: Bước đột phá trong đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nền hành chính

Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước được xem là tiền đề để các địa phương đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nền hành chính.

Giao diện Cổng cung cấp dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang.

Việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến bao gồm 4 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin như quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền, gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Sau hơn 1 năm thực hiện, Tiền Giang đã cung cấp tập trung tất cả dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh tại địa chỉ motcua.tiengiang.gov.vn với trên 1.600 dịch vụ công trực tuyến đều đạt mức độ 2 trở lên, 358 dịch vụ công mức 3 và 33 dịch vụ mức độ 4.

Đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập vào Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh để tìm kiếm, tra cứu về trình tự thực hiện của TTHC mà mình cần thực hiện; cũng như tải các biểu mẫu để thực hiện khai báo, hoàn thiện trước tại nhà mà không cần đến trực tiếp cơ quan cung cấp thủ tục để thực hiện, giúp giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; sau khi hoàn thiện hồ sơ người dân có thể đến nộp trực tiếp tại cơ quan hay gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3, người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngoài tra cứu, tìm kiếm, tải các biểu mẫu, khai báo hoàn chỉnh các biểu mẫu, thì có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng mà không cần đi đến cơ quan cung cấp thủ tục để nộp. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, người dân có thể tra cứu qua mạng về tình trạng giải quyết hồ sơ mà mình đã nộp hoặc có thể tra cứu bằng điện thoại qua tổng đài tin nhắn.

Theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trong năm 2016, Tiền Giang cung cấp 32 nhóm dịch vụ thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3. Trong đó, cấp tỉnh 25 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tư pháp, y tế, công thương; UBND huyện, thành, thị cung cấp 04 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh bia, rượu, thuốc lá, cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; UBND xã, phường, thị trấn cung cấp 03 thủ tục thuộc lĩnh vực khai sinh, kết hôn, đăng ký giám hộ. Đến năm 2017, 32 nhóm dịch vụ thủ tục hành chính được nâng lên mức 4.

Việc tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao (mức độ 3 và 4) sẽ góp phần mạnh mẽ vào công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính cũng như xây dựng một nền Chính phủ điện tử nói chung, chính quyền điện tử nói riêng tại Tiền Giang.

A. Thư - V.Sang

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay