Tiền Giang: Thành lập Đội an toàn thông tin mạng

Ngày 27/02, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đội an toàn thông tin mạng.

Theo đó, Đội gồm 34 thành viên, do ông Trần Văn Dũng, Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng. Đội được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để giao dịch và thực hiện nhiệm vụ.

Đội thực hiện trách nhiệm là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng, máy tính quốc gia. Liên kết, phối hợp với Đội ứng cứu tại các tỉnh, thành nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố về an toàn thông tin dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT.

Ngoài ra, Đội hỗ trợ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh ứng cứu sự cố mạng, sự cố an toàn thông tin; ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố mạng Internet,...

Dịp này, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Chi hội an toàn thông tin phía Nam và Công ty TNHH Cisco Systems đã giới thiệu nhiều phần mềm hỗ trợ, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả ứng cứu sự cố máy tính và đảm bảo an toàn thông tin.

Thảo Hân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay