Tuyên truyền hoạt động công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020  

Ngày 12/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 421/KH-STTTT về việc "Tuyên truyền hoạt động công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang".

Kế hoạch nhằm nâng cao sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp và nhân dân đối với công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; loại bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Theo Kế hoạch, hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin sinh hoạt nội bộ, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Nội dung tuyên truyền: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Dân sự, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình... để nhân dân biết và tham gia phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam theo chủ đề năm 2017 "Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình". Phổ biến kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Thông tin, tuyên tuyền đến các ngành, cá nhân, gia đình và xã hội ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020" theo Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 5/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Vĩnh Sơn

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay