Thị xã Gò Công: Điển hình xây dựng văn minh đô thị

Năm 2012, sau khi hoàn thành công nhận 12/12 xã, phường đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị và thực hiện chủ trương của tỉnh chuyển đổi xã văn hóa nông thôn mới và phường văn minh đô thị, Ban Chỉ đạo thị xã Gò Công căn cứ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và quá trình thực hiện các tiêu chí trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã xây dựng đề án thị xã Gò Công đạt văn minh đô thị giai đoạn 2013 - 2015.

Ngày Hội Đại đoàn kết xã Long Hưng.

Sau khi đề án được thống nhất UBND thị xã, các xã, phường thành lập Ban Chủ nhiệm, tổ chức phát động trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thị xã, tổ chức tuyên truyền có trên 46.400 người; tổ chức hoạt động chương trình văn nghệ, xây dựng panô, áp phích, tờ bướm, băng rôn... tạo sự nhận thức đồng thuận trong nhân dân.

Qua thực hiện 7 tiêu chí, từ năm 2013 - 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,4%/năm, thu nhập bình quân đầu người 36,29 triệu đồng/ năm/người, hộ nghèo giảm còn 4,4%, tạo việc làm cho 2.000 lao động/năm; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, thị xã hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện diễn tập, giao quân; chính quyền thực hiện tốt cải cách hành chính, tiếp và giải quyết tốt khiếu nại của công dân, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm bình xét đạt trên 97%. Ngày 8/9/2015, thị xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2013 - 2015.

Nối tiếp giai đoạn 2013 - 2015, Thị ủy đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 12/7/2016, UBND thị xã xây dựng đề án văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu đề án phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 9,95%/năm, thu nhập bình quân đầu người 35 - 38 triệu đồng/năm. Tăng dân số tự nhiên 0,8%/năm, hộ nghèo giảm còn 3%, tuyển quân hàng năm đạt 100% nâng chất và giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, phường văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, xây dựng 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị thị xã giai đoạn 2016 - 2020.

Huỳnh Hải 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử