Chợ Gạo: Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Chợ Gạo trong năm 2017 và định hướng đến năm 2020, huyện tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình khuyến công trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo đó, huyện chú trọng củng cố, nâng chất các đơn vị kinh tế hợp tác hiện có, phát triển các mô hình hợp tác xã trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thu mua hàng nông sản, bồi dưỡng cán bộ quản lý đối với mô hình kinh tế hợp tác. Tiếp tục tăng cường mời gọi đầu tư, xây dựng hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Chợ Gạo, xã Tân Thuận Bình và chuyển Cụm công nghiệp xã Bình Ninh thành đất sản xuất kinh doanh - dịch vụ để đưa vào hoạt động, tích cực mời gọi đầu tư xây dựng siêu thị thương mại Long Bình Điền tại Ngã 5 vòng xoay, dự án công nghiệp công nghệ cao tại khu đất ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền (khu đất láng biển).

Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Chợ Bến Tranh khi có nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện phát triển sản xuất, nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI.

Bên cạnh đó, huyện đang nghiên cứu quy định cụ thể điều kiện để nhà đầu tư được thuận lợi trong thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời có chế tài đồng bộ, cụ thể để xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng lãng phí, không đúng mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng...

Song song đó, huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2020, rà soát, hoàn thiện quy định và thực hiện nghiêm quy chế cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước để các địa phương áp dụng thống nhất trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng.

Ngọc Xuyên

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay