Cai Lậy: Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cai Lậy kết hợp Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cai Lậy đã tổ chức Họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Đại diện lãnh đạo UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 78 gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện và thị xã đến dự.

Tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đại biểu ôn lại lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình; quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống, bạo lực gia đình...

Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Dịp này, đại biểu được giao lưu với các gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu ở các xã, phường và Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung, nhằm sẻ chia những kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hải Vân

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay