Cai Lậy: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp trên địa bàn huyện Cai Lậy đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước: Phong trào "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", mô hình An toàn giao thông, Trồng cây xanh, Cộng đồng dân cư tìm hiểu pháp luật,...

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Mỹ Long.

Kết quả, trong 05 năm qua, huyện đã vận động xây dựng và trao tặng được 1.049 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với kinh phí hơn 9,9 tỷ đồng; 201 căn nhà tình nghĩa kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo trên 5,5 tỷ đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 8,2 tỷ đồng; tặng 5.350 phần quà kinh phí trên 12,9 tỷ đồng,...

Ngoài ra, UBMTTQVN huyện đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thực hiện nếp sống văn minh, trong đó, việc đăng ký gia đình văn hóa đều đạt 100%, hàng năm bình xét gia đình văn hóa đạt tỷ lệ từ 95% trở lên, hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền, 4 năm liền đạt tỷ lệ  90,1% số hộ.

Hùng Huy

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay