Cai Lậy: Tuyên dương 17 tập thể, cá nhân điển hình "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 20/10, Huyện ủy Cai Lậy tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân
 điển hình.

Qua 5 năm thực hiện, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo chuyển biến sinh động về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Các chi, đảng bộ cơ sở học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đưa lời Bác dạy đi vào cuộc sống thông qua việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn lan tỏa đến từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện qua việc chung tay xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, điển hình với việc làm bình dị, nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng.

Dịp này, có 8 tập thể và 9 cá nhân điển hình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tuyên dương, khen thưởng.

Quế Ngân - Tấn Phúc

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay