Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TIỀN GIANG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________   ______________
Số: 2400/QĐ-UBND   Tiền Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2014
     
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố, thị xã có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê
cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh
________________
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

     Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

     Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

     Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

     Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

     Xét Tờ trình của Cục trưởng Cục Thống kê tại Công văn số: 535/TTr-CTK ngày 26 tháng 9 năm 2014 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định Quy định các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có danh sách kèm theo và bản mềm để trên website tỉnh Tiền Giang http://tiengiang.gov.vn/).

     Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quy định ở Điều 1 có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phân công thu thập, tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

     Điều 3. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban thuộc cơ quan Cục Thống kê và Chi cục Thống kê; đồng thời phối hợp với thống kê cấp xã thực hiện việc tổng hợp chung và công bố thông tin thống kê theo các chỉ tiêu trong chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các cơ quan, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương cũng như các đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật.

     Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp trao đổi với Cục Thống kê để cùng phối hợp thực hiện.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

    KT. CHỦ TỊCH
    PHÓ CHỦ TỊCH
     
    (Đã ký)
   
    Trần Kim Mai
   

Các văn bản kèm theo:

- Danh sách sở, ban, ngành có trách nhiệm thu thập, tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

- Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

- Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện

- Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 87
  • Hôm nay: 7510
  • Trong tuần: 69874
  • Tất cả: 21459891