Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TIỀN GIANG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________   ______________
Số: 2400/QĐ-UBND   Tiền Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2014
     
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố, thị xã có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê
cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh
________________
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

     Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

     Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

     Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

     Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

     Xét Tờ trình của Cục trưởng Cục Thống kê tại Công văn số: 535/TTr-CTK ngày 26 tháng 9 năm 2014 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định Quy định các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (có danh sách kèm theo và bản mềm để trên website tỉnh Tiền Giang http://tiengiang.gov.vn/).

     Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quy định ở Điều 1 có trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phân công thu thập, tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

     Điều 3. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban thuộc cơ quan Cục Thống kê và Chi cục Thống kê; đồng thời phối hợp với thống kê cấp xã thực hiện việc tổng hợp chung và công bố thông tin thống kê theo các chỉ tiêu trong chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các cơ quan, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương cũng như các đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật.

     Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp trao đổi với Cục Thống kê để cùng phối hợp thực hiện.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

    KT. CHỦ TỊCH
    PHÓ CHỦ TỊCH
     
    (Đã ký)
   
    Trần Kim Mai
   

Các văn bản kèm theo:

- Danh sách sở, ban, ngành có trách nhiệm thu thập, tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

- Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

- Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện

- Hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay


 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 100
  • Hôm nay: 5780
  • Trong tuần: 64705
  • Tất cả: 23170938