Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai, thực hiện Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
01/12/2019

Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4646/UBND-NCPC về việc triển khai, thực hiện Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4646/UBND-NCPC về việc triển khai, thực hiện Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiệm túc các Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (PCI) tỉnh Tiền Giang.

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 15/10/2019 để triển khai thực hiện Đề án về "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021" và Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 15/10/2019 để triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2020" theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ. Công tác tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể, chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân dễ nhận thức, thực hiện đúng trách nhiệm công vụ, nghĩa vụ, hướng đến thay đổi suy nghĩ, tâm lý của người dân, doanh nghiệp không lót tay, phong bì khi thực hiện các thủ tục hành chính, quan hệ giải quyết công việc với các cơ quan Nhà nước; phản ánh, tố cáo hành vi "sách nhiễu", "vòi vĩnh", tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg và Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nội dung cụ thể của từng giải pháp và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch PCTN năm 2019 và những năm tiếp sau của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng một số giải pháp sau: Chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCTN trong việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; đặc biệt chú trọng việc công khai, minh bạch trong thu, chi tài chính; tài sản công; đất đai; đầu tư công đối với các dự án, công trình, công tác tổ chức cán bộ… việc công khai phải đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ theo quy định, thuyết minh giải trình cụ thể, rõ ràng, để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp dễ nhận biết và giám sát việc thực hiện. Các cơ quan Nhà nước phải thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; khắc phục những sai sót, hạn chế đã nêu trong báo cáo kết quả kiểm tra công tác PCTN năm 2019 do Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện theo Kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh.

 Nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công; phát huy hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh khi đi vào hoạt động theo kế hoạch. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên. Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, ban hành các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử... bảo đảm ngăn chặn hiệu quả tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để "sách nhiễu", "vòi vĩnh", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh khi xây dựng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3289/UBND-NCPC ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh cần nhận diện rõ các dấu hiệu, các khâu công việc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp trong từng cơ quan, đơn vị dễ phát sinh tiêu cực, "nhũng nhiễu", "tham nhũng vặt" để phục vụ công tác tuyên truyền và có các giải pháp phòng ngừa sâu sát, phù hợp để ngăn chặn và kịp thời phát hiện xử lý sai phạm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân và doanh nghiệp theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh. Thông qua người dân và doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện phải đăng ký và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại, đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Khi có thông tin, phản ánh, phải thực hiện ngay các biện pháp thanh tra, kiểm tra và thông báo kết quả giải quyết theo quy định, không để chậm trễ kéo dài. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Chương VI, Luật Tố cáo năm 2018 về bảo vệ người tố cáo; các nội dung tố cáo, phản ánh liên quan đến tiêu cực, tham nhũng phải được xem xét kết luận giải quyết cụ thể; các trường hợp tố cáo, phản ánh nặc danh, mạo danh… thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Luật Tố cáo.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm; chủ động rà soát trong nội bộ đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng; tập trung tiến hành các cuộc thanh tra có đơn thư phản ánh dấu hiệu sai phạm hoặc chỉ đạo đột xuất của cấp có thẩm quyền. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, vi phạm pháp luật, định kỳ chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên… Các vụ việc qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu tham nhũng phải chuyển cơ quan điều tra làm rõ kết luận, không xử lý hành chính khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật. Đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân ưu tiên tiến hành điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc tham nhũng được phát hiện.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp đã nêu tại văn bản này; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền trong việc chấp hành thực thi công vụ, nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; phải coi đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-