Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/11/2021 - Lượt xem: 302

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 06 tháng 12 năm 2021 đến ngày 08 tháng 12 năm 2021; khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 06 tháng 12 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ khai mạc.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu đại biểu.

II. PHẦN NỘI DUNG

* Ngày 06/12/2021: (truyền hình trực tiếp từ mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

1. Thông qua dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình các báo cáo, tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022.

4. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày: Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tại Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh trình:

- Báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022.

6. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày:

Báo cáo thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách).

7. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày:

Báo cáo thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022 (lĩnh vực văn hóa - xã hội).

8. Ủy ban nhân dân tỉnh trình: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

9. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo nêu trên.

10. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết và báo cáo:

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang, thời kỳ 2022 - 2025.

- Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.

- Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

11. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo nêu trên.

12. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết quy định số lượng, mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

13. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

14. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết và báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022.

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

- Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2021.

- Nghị quyết thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025.

15. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

16. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết về biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2022 - 2026.

- Nghị quyết phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022.

- Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2022 trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực thi hành.

- Nghị quyết về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

17. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

18. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân phước, tỉnh Tiền Giang và Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2030.

- Nghị quyết thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

19. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

21. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác xét xử và hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

22. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

23. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo nêu trên.

24. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Gợi ý thảo luận Tổ tại kỳ họp.

* Ngày 07/12/2021:

- Buổi sáng ngày 07/12/2021:

1. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận nội dung kỳ họp.

2. Họp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất nội dung giải trình, chất vấn tại kỳ họp.

- Buổi chiều ngày 07/12/2021: Truyền hình trực tiếp

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận Tổ trước Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành phần giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, kết hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành báo cáo giải trình, trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

* Ngày 08/12/2021:

- Buổi sáng ngày 08/12/2021: Truyền hình trực tiếp (nếu có)

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, kết hợp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình và nêu một số giải pháp lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2022.

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận xét kết quả thực hiện việc giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

- Buổi chiều ngày 08/12/2021:

1. Tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

4. Chào cờ, bế mạc kỳ họp./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-