Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
26/10/2021 - Lượt xem: 241

Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, UBND tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 với những nội dung chính như sau:

*Chỉ tiêu phấn đấu:

1. Số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 40% dân số của cả tỉnh.

2. Số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 25% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 27% số hộ gia đình trong tỉnh.

3. Đến năm 2030 đạt 80% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 02 câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở trở lên.

4. Thể dục, thể thao trường học

- Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030.

- 100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 80% tổng số trường.

- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 98% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

5. Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang

a) Trong lực lượng Quân đội nhân dân

- Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên là trên 99%.

- Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sĩ theo quy định là 100%.

- Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 98%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 95%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 98%.

- 100% đơn vị (cấp trung đoàn) có khu sân tập luyện thể thao cơ bản, trên 40% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

b)  Trong lực lượng Công an nhân dân

- Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên là từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là trên 85%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 80%  trở lên.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 98% trở lên.

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao đạt 100%.

6.  Phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

*Nội dung chính của Kế hoạch

- Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương.

- Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật.

- Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục, thể thao cho mọi đối tượng.

- Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao của Nhân dân.

- Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030.

- Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động.

*Giải pháp thực hiện:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 ở các địa phương trong tỉnh và các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Quân sự, Công an. Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao.

3. Huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào thể dục, thể thao; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những phương pháp thể dục, thể thao tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách về lĩnh vực thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

6. Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân lồng ghép các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người trong tháng 3 của các huyện, thành, thị phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình dịch bệnh của từng địa phương. Định kỳ hàng năm, 5 năm, 10 năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức tốt Cuộc vận động.

Đức Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-