Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố
07/07/2019

Ngày 27/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với UBND cấp huyện, cấp xã; các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố: Bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý Nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã; tuân thủ pháp luật, thực hiện theo hương ước (quy ước); đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; không chia tách các ấp, khu phố đang hoạt động ổn định; thực hiện sáp nhập các ấp, khu phố phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương; trường hợp do quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, do di dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì điều kiện thành lập ấp, khu phố mới có thể thấp hơn quy định tại Điều 7 của Quy chế này. Trong trường hợp cộng đồng dân cư mới hình thành không đủ điều kiện thành lập ấp mới, khu phố mới thì ghép vào ấp, khu phố liền kề.

Tổ chức của ấp, khu phố: Mỗi ấp có Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng Khu phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng ấp, 01 Phó Trưởng khu phố; Trưởng ấp, khu phố do nhân dân trong ấp, khu phố bầu cử theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. Nhiệm kỳ của Trưởng ấp, khu phố là 5 năm.

Trường hợp do thành lập ấp, khu phố mới hoặc khuyết Trưởng ấp, khu phố thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng ấp, khu phố lâm thời để điều hành hoạt động của ấp, khu phố cho đến khi bầu được Trưởng ấp, khu phố trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định cử Trưởng ấp, khu phố lâm thời.

Phó Trưởng ấp, khu phố do Trưởng ấp, khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố; UBND cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng ấp, khu phố. Nhiệm kỳ của Phó trưởng ấp, khu phố theo nhiệm kỳ của Trưởng ấp, khu phố.

Tiêu chuẩn Trưởng ấp, khu phố và Phó Trưởng ấp, khu phố thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ấp, khu phố theo phân công của Trưởng ấp, khu phố trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

Bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố: Nguyên tắc bầu cử: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc bầu cử được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan. Ngày bầu cử tại các địa phương được tổ chức vào ngày Chủ nhật do UBND cấp huyện quyết định và UBND cấp xã công bố.

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử. Cử tri phải là người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV và các quy định pháp luật có liên quan.

Trách nhiệm của UBND cấp xã: Tổ chức thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành khác có liên quan và Quy chế này; xây dựng Đề án thành lập mới, sáp nhập, đặt tên, đổi tên ấp, khu phố và ghép cụm dân cư vào ấp, khu phố hiện có trình UBND cấp huyện theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định của Quy chế này và các quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quy chế này; báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) về việc thực hiện Quy chế này trước ngày 10/11 hàng năm.

Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã: Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV; Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019 và thay thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-