Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
28/11/2020 - Lượt xem: 1464

​Ngày 05/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5354/UBND-KTTC thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/6/2020 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5354/UBND-KTTC thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/6/2020 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/6/2020 của Tỉnh ủy đến tận cơ sở. Phải đặt yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở vị trí quan trọng trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Điều chỉnh, lồng ghép nội dung phát triển của các ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, thích ứng với đặc điểm của từng huyện, thị xã, thành phố, từng lĩnh vực ngành; hạn chế tối đa việc phát triển kinh tế, xã hội, phát triển ngành làm gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông và các khu vực trũng thấp ven sông, kênh, rạch, khu vực đông dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của xu hướng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thực hiện có hiệu quả Phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và Nguyên tắc "3 sẵn sàng" (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Nâng cao năng lực xử lý tình huống sự cố, chỉ huy điều hành để phòng ngừa, ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất của địa phương, đơn vị, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp chính quyền và toàn xã hội về nhận thức và hành động trước tình hình tác động tiêu cực của thiên tai ngày càng phức tạp. Nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ trong các cấp chính quyền, nhất là cơ sở phải có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn kỹ năng về cách ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị ảnh hưởng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cùng cấp, đặc biệt là lực lượng xung kích cơ sở.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Tham mưu, rà soát, trình UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về phòng, chống thiên tai, đảm bảo phù hợp các quy định của Trung ương, có tính đến tình hình đặc thù của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, có chế tài để thực thi hiệu quả, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Quản lý hoạt động thu - chi Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh đạt hiệu quả, đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểu mẫu theo mô hình của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã thực hiện thí điểm tại một số địa phương; xây dựng APP (ứng dụng) phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về ưu tiên bố trí nguồn lực phục vụ cho các chương trình về ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, áp dụng các chính sách thúc đẩy nguồn lực xã hội hóa khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống thiên tai, nhất là trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, dịch vụ dự báo, theo dõi, giám sát, đánh giá tác động rủi ro thiên tai và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai các cấp; thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai với các địa phương trong nước và quốc tế. Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo của Trung ương để phát triển cơ sở dữ liệu về rủi ro thiên tai. Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc nâng cao hiệu quả về hỗ trợ quốc tế, thực thi có hiệu quả các cam kết quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho địa bàn tỉnh mà Việt Nam tham gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn chi ngân sách cấp thiết, kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước, để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai như bão mạnh, triều cường, lũ lụt, sạt lở bờ biển, bờ sông, kênh, rạch, hạn hán, xâm nhập mặn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý chuyên ngành trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực. Kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và ODA để thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tổng thể, dự án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh; hàng năm, ưu tiên bố trí ngân sách tập trung xử lý dứt điểm các dự án trọng điểm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nhất là các tuyến đê bao, các dự án chống sạt lở bờ biển, bờ sông, kênh, rạch, ở những khu vực trọng yếu, các dự án di dời dân cư vùng thiên tai.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn việc tổ chức kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai theo hướng tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo. Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tham mưu trình UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở đảm bảo an toàn trong thiên tai phù hợp với đặc điểm, điều kiện, loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng. Xây dựng lộ trình kiểm soát việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đảm bảo an toàn trước thiên tai chủ động ứng phó, thích ứng với triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún nền đất.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ làm nhiệm vụ, giải pháp then chốt và hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, ưu tiên cho nghiên cứu, sản xuất, trang bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, ứng phó với thiên tai. Tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám, tin học, tự động hoá, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đầu tư cho khoa học công nghệ, hợp tác công - tư; có bộ phận nghiên cứu chuyên sâu, mô phỏng, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh: Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho tổ chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tăng cường công tác giám sát việc thực hiện; xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phụ hậu quả thiên tai trong tổ chức của mình. Huy động và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, nêu gương điển hình trong công tác này; phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của việc thu và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, người dân trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo Ấp Bắc, Đài truyền Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và ý nghĩa, mục đích thu, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bố trí nguồn chi ngân sách hợp lý để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý chuyên ngành trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực. Khẩn trương hoàn thành việc triển khai các dự án di dời dân cư vùng thiên tai gắn với sinh kế bền vững; xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với địa phương mình, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, sát thực tiễn; củng cố, nâng chất, hoạt động hiệu lực hiệu quả của lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở cấp huyện và lực lượng thanh niên xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng hiện có đang hoạt động tại các cấp để củng cố, kiện toàn, bổ sung nguồn lực, trang thiết bị thiết yếu. Từng bước nâng cao năng lực, kỹ năng và các điều kiện bảo đảm để thực thi kịp thời, xử lý linh hoạt các tình huống thiên tai theo Phương châm "4 tại chỗ" và Nguyên tắc "3 sẵn sàng".

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-