Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/08/2021 - Lượt xem: 817

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 04 ngày, từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021; khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 24 tháng 8 năm 2021.

2. Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến tại 01 điểm cầu ở tỉnh và 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố, thị xã và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.


DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Ngày 24, 25, 26, 27 tháng 8 năm 2021)

I. PHẦN NGHI THỨC

(Truyền hình trực tiếp buổi sáng ngày 24/8/2021, vào lúc 07 giờ 45 phút)

1. Chào cờ khai mạc.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu đại biểu.

4. Thông qua Chương trình kỳ họp.

II. PHẦN NỘI DUNG

* Ngày 24/8 và buổi sáng ngày 25/8/2021:

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình các báo cáo:

- Báo cáo tóm tắt về hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thông báo tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân 6 tháng đầu năm 2021.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các báo cáo:

- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 05 năm 2016 - 2020, trình Tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 05 năm 2021 - 2025.

- Báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

5. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày:

- Báo cáo tóm tắt về thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang 05 năm 2016 - 2020; dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế 05 năm 2021 - 2025.

- Báo cáo tóm tắt về thẩm tra tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày:

- Báo cáo tóm tắt về thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội tỉnh Tiền Giang 05 năm 2016 - 2020; dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội 05 năm 2021 - 2025.

- Báo cáo tóm tắt về thẩm tra tình hình phát triển văn hóa - xã   hội 6 tháng

đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các báo cáo:

- Báo cáo tóm tắt về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng

đầu năm 2021.

- Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Báo cáo tóm tắt về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tỉnh Tiền Giang.

8. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo nêu trên.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh trình báo cáo và các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Báo cáo tóm tắt về thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2020.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

10. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết nêu trên.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết đặt tên Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

12. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

13. Ủy ban nhân dân tỉnh trình báo cáo và các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Báo cáo về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

14. Ban Kinh tê - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết nêu trên.

15. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết quy định mức thu phí dịch vụ sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí vận hành và khai thác hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập công tác tại các địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng.

- Nghị quyết quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2021 - 2022.

- Nghị quyết quy định về mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

16. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

17. Ủy ban nhân dân tỉnh trình tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết quy định việc bố trí ngân sách mua vắc-xin và tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2022.

- Nghị quyết quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập thuộc tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định kinh phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế - dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết quy định về đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.

18. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

19. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Công an viên thường trực ở xã thôi việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

20. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

21. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

- Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025.

22. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

23. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình: Báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

24. Tòa án nhân dân tỉnh trình: Báo cáo tóm tắt về công tác xét xử và hoạt động của Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

25. Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình: Báo cáo tóm tắt về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021

26. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo nêu trên.

27. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình các Tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

- Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

- Gợi ý nội dung thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

* Buổi chiều ngày 25/8/2021:

Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận nội dung kỳ họp.

* Buổi sáng ngày 26/8/2021:

1. Đại biểu tự nghiên cứu tài liệu kỳ họp.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp Báo cáo thảo luận Tổ tại kỳ họp; xây dựng Chương trình điều hành thảo luận tại Hội trường, giải trình và chất vấn tại kỳ họp.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chuẩn bị báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

4. Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉnh sửa dự thảo nghị quyết.

* Buổi chiều ngày 26/8 và buổi sáng ngày 27/8/2021:

(Truyền hình trực tiếp lúc 13 giờ 45 phút)

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đại biểu thảo luận tại Hội trường về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận tại các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trướng các sở, ngành báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình và nêu một số giải pháp lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 05 năm 2021 - 2025 và 6 tháng cuối năm 2021.

6. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận xét kết quả thực hiện việc giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

(Kết thúc truyền hình trực tiếp)

* Buổi chiều ngày 27/8/2021:

1.  Thông qua các dự thảo nghị quyết.

2.  Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

3.  Chào cờ bế mạc.

CÁC VĂN BẢN ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

1.  Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

2.  Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

3.  Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

4.  Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-