Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX
24/09/2020 - Lượt xem: 314

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Thời gian họp: 01 ngày; khai mạc vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 30 tháng 9 năm 2020.

2. Địa điểm họp: Phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. (Số 6C, đường Rạch Gầm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ khai mạc kỳ họp.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Giới thiệu Chủ tọa kỳ họp, Thư ký kỳ họp.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết về sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn các huyện Châu Thành và Chợ Gạo.

4. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết nêu trên.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các Tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bố vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới.

- Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

6. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết nêu trên.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

8. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết nêu trên.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

10. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết nêu trên.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

12. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết nêu trên.

13. Ủy ban nhân dân tỉnh trình các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

14. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết nêu trên.

15. Đại biểu thảo luận tại Hội trường.

16. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

17. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các dự thảo nghị quyết.

18. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

19. Chào cờ bế mạc kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-