Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thanh tra tỉnh Tiền Giang
24/02/2019

- Tên tiếng Việt: THANH TRA TỈNH TIỀN GIANG

- Tên tiếng Anh: PROVINCIAL STATE INSPECTORATE

- Địa chỉ: Số 6, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3873172   -   Fax: 0273 3875180

- Email: thanhtra@tiengiang.gov.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Chức năng:

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh.

- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

d) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Phân công nhiệm vụ:

3.1. Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Mười:

Điện thoại: 0939489529.

Email: nvanmuoi@tiengiang.gov.vn

Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Thanh tra tỉnh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trực tiếp phụ trách Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

3.2. Phó Chánh Thanh tra Hồ Văn Phúc: Phụ trách Phòng Nghiệp vụ

- Điện thoại: 0908652969.

- Email: hovanphuc@tiengiang.gov.vn

3.3. Phó Chánh Thanh tra Lê Văn Hưởng: Phụ trách Văn phòng và Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.

- Điện thoại: 0961779625.

- Email: lvhuong@tiengiang.gov.vn

3.4. Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Nhật Trường: Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ

- Điện thoại: 0947712277.

- Email: nguyennhattruong@tiengiang.gov.vn

3.5. Văn phòng:

- Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính, tuyên truyền, pháp chế; tiếp dân, xử lý đơn, hành chính

- Quản trị và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi được phân công đối với các Tổ chức Thanh tra trong tỉnh.

3.6. Phòng Nghiệp vụ 1:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các ngành và địa phương gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây và thành phố Mỹ Tho.

3.7. Phòng Nghiệp vụ 2:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các ngành và địa phương gồm: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông.

3.8. Phòng Nghiệp vụ 3:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các ngành và địa phương gồm: Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT, huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Tân Phước.

3.9. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh về công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thanh tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các sở, ngành và cấp huyện trong tỉnh.

3.10. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh và thực hiện công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đối với các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, các quyết định giải quyết khiếu nại và xử lý tố cáo do Thanh tra tỉnh làm tham mưu.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đối với các sở, ngành, cấp huyện trong tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Ban Lãnh đạo: Có 01 Chánh Thanh tra, 03 Phó Chánh Thanh tra.

2. Các phòng thuộc: Gồm 06 phòng:

- Văn phòng: Có 01 Chánh Văn phòng; 02 Phó Chánh Văn phòng.

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1): Có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2): Có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 3): Có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng.

- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng: Có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra: Có 01 Trưởng phòng.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: