Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
12/08/2019

Ngày 31/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 3289/UBND-NCPC về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ngày 31/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 3289/UBND-NCPC về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong đó Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Luật PCTN năm 2018 phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể với nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức, thực hiện nghiêm trách nhiệm công vụ và hướng đến thay đổi suy nghĩ, tâm lý của người dân, doanh nghiệp không lót tay, phong bì khi thực hiện các thủ tục hành chính, quan hệ giải quyết công việc với các cơ quan Nhà nước; phản ảnh, tố cáo hành vi "sách nhiễu", "vòi vĩnh", tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ. Khi tổ chức tiếp xúc với người dân (PAPI) theo chỉ đạo của UBND tỉnh cần kết hợp giữa nghe phản ảnh của người dân, hướng dẫn người dân khi quan hệ giải quyết công việc với cơ quan Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg và Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực phải thực hiện đồng bộ các giải pháp chung theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp đã nêu tại văn bản này; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền trong việc chấp hành thực thi công vụ, nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; phải coi đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân và doanh nghiệp theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh. Thông qua người dân và doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng nhũng nhiễu, gây tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện phải đăng ký và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại, đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Khi có thông tin, phản ảnh, phải thực hiện ngay các biện pháp thanh tra, kiểm tra và thông báo kết quả giải quyết theo quy định, không để chậm trễ kéo dài.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm hiện nay như như: Thuế, quản lý đất đai, môi trường, quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, thanh tra chuyên ngành, cảnh sát giao thông, tuyển dụng công chức, viên chức, hoạt động giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh, các hoạt động cấp phép…; thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong chính lực lượng chức năng thi hành pháp luật như thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quản lý thị trường.

Quán triệt và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo qui định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thường xuyên các Đoàn kiểm tra công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, nhất là các công việc quá hạn, chậm trễ kéo dài hoặc có thông tin, dư luận phản ảnh để chấn chỉnh và xử lý khi phát hiện sai phạm nhằm thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng giai đoạn 2018 - 2021. Duy trì việc chuyển đổi vị trí công tác của 03 chức danh Kế toán, Địa chính - Xây dựng và Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đúng quy định của pháp luật. Mỗi năm các ngành, các cấp phải lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc và đúng quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực được phân công, nhất là việc công khai về trình tự thủ tục và kết quả giải quyết hồ sơ có liên quan đến người dân và doanh nghiệp; bố trí bảng điện tử để người dân có thể cập nhật và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các cơ quan chức năng thực hiện giám sát công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trang bị camera tại tại các điểm thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp và phân công cán bộ thường trực để theo dõi, giám sát.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng tỷ lệ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tổ chức và phát huy hiệu quả Trung tâm dịch vụ hành chính công (khi đã thành lập) phục vụ tích cực cho người dân và doanh nghiệp, không để tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân và doanh nghiệp tham gia nhằm nâng cao hơn nữa việc thực hiện dịch vụ qua mạng, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm; chủ động rà soát trong nội bộ đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng; tập trung tiến hành các cuộc thanh tra có đơn thư phản ảnh dấu hiệu sai phạm hoặc chỉ đạo đột xuất của cấp có thẩm quyền. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức, viên chức thoái hóa, vi phạm pháp luật; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên…. Các vụ việc qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu tham nhũng phải chuyển cơ quan điều tra làm rõ kết luận, không xử lý hành chính khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân ưu tiên tiến hành điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc tham nhũng được phát hiện.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 106/CTrPH-UBND-UBMTTQVN ngày 24/4/2018 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang về các nội dung phối hợp thực hiện pháp luật về PCTN trên địa bàn cấp mình. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với Hiệp hội Doanh nghiệp để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật PCTN năm 2018, Chỉ thị số 10/CT-TTg và Công điện 724/CĐ-TTg trong cộng đồng doanh nghiệp. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức Nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-