Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện Cai Lậy phát triển
06/08/2020 - Lượt xem: 217

Trong thời gian qua, huyện Cai Lậy quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển một cách mạnh mẽ và vững chắc. Hàng năm, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy đều ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và phát động thi đua chuyên đề trên nhiều lĩnh vực theo từng giai đoạn hoặc cụ thể hóa từng năm. Từ đó, phong trào thi đua trên địa bàn huyện ngày càng nâng cao cả về lượng và chất, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực nói chung

Trong thời gian qua, huyện Cai Lậy quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển một cách mạnh mẽ và vững chắc. Hàng năm, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy đều ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và phát động thi đua chuyên đề trên nhiều lĩnh vực theo từng giai đoạn hoặc cụ thể hóa từng năm. Từ đó, phong trào thi đua trên địa bàn huyện ngày càng nâng cao cả về lượng và chất, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực nói chung.

Trên lĩnh vực sản xuất nông - ngư nghiệp, Cai Lậy hướng phong trào thi đua vào phục vụ mục tiêu tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện cả về trồng trọt và chăn nuôi, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật nhằm thâm canh, tăng năng suất, sản lượng, tạo nhiều nông sản hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu, đồng thời với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Địa phương quan tâm đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, ứng dụng rộng rãi khoa học, công nghệ, xây dựng và nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái, nâng cao giá trị, tạo ra hiệu quả kinh tế lớn cũng như thực hiện kết nối giữa doanh nghiệp với các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm, nông dân hưởng lợi.

Mặt khác, Cai Lậy cũng hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản, trồng lúa năng suất cao, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, hỗ trợ cơ giới hóa và khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất. Địa phương cũng hoàn thiện hệ thống thủy lợi khép kín thích ứng biến đổi khí hậu cho từng vùng chuyên canh. Đến nay, Cai Lậy đã mở rộng diện tích vườn cây ăn trái lên trên 15.000 ha, trong đó riêng vùng chuyên canh sầu riêng đạt trên 9.000 ha, chiếm đến 60,35% diện tích cây ăn trái hiện có toàn huyện. Năm 2019 vừa qua, huyện đã xây dựng thành công và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) cấp Giấy Chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Sầu riêng Cai Lậy". Đây là bước đi quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của trái sầu riêng Cai Lậy đặc sản trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngành trồng lúa chủ lực cũng có nhiều tiến bộ đáng kể. Diện tích gieo trồng lúa ổn định, bình quân đạt gần 25.000 ha gieo trồng mỗi năm, diện tích gieo trồng bắp đạt 460 ha/năm, diện tích trồng màu đạt 2.860 ha/năm. Giá trị sản xuất khu vực nông - ngư nghiệp tăng bình quân 5,93%/ năm.

Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng có nhiều tiến bộ. Các sản phẩm công nghiệp hàng năm đều tăng về số lượng, chất lượng, thị trường trong nước và ngoài nước từng bước được mở rộng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt mức bình quân 27,33%/ năm. Cai Lậy đã sớm đưa các chính sách, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào đời sống, đồng thời với tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, vừa tăng thêm nguồn hàng phục vụ xuất khẩu.

Thương mại - dịch vụ gần đây phát triển khá, tạo chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Huyện đã đề ra nhiều giải pháp khai thác, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có. Tốc độ tăng trưởng ngành thương mại, dịch vụ đạt mức bình quân 14%/năm.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện tập trung đẩy mạnh thi đua giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế; thi đua phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh, giảm nghèo về thông tin, góp phần xây dựng con người mới vừa hồng vừa chuyên,...Đến nay, huyện Cai Lậy giảm hộ nghèo xuống còn 2,09%, mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 1.600 lao động, có 26 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 48,21%...

Để tạo chuyển biến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội nói chung, huyện Cai Lậy đã phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực mà trọng tâm là: Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua 5 năm qua (2015 - 2020), huyện Cai Lậy vạch ra phương hướng cho phong trào thi đua giai đoạn 5 năm tới (2020 - 2025). Trong đó, hướng mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, đồng bộ, bền vững; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đạt chuẩn huyện nông thôn mới và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Mặt khác, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Huyện cũng tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội kết hợp phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Huyện Cai Lậy phấn đấu tổng giá trị sản xuất trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt mức tăng bình quân 8,41%/ năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 81,5 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,05% vào năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 và huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022,...

Minh Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-