Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
14/09/2021 - Lượt xem: 389

Ngày 06/9/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5091/UBND-KT về một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 06/9/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 5091/UBND-KT về một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sai sót trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, việc thông báo công khai về đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, tình trạng đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá..., đồng thời kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc bán đấu giá tài sản, nhất là các tài sản công, hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Về việc thông báo trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản: Người có tài sản đấu giá căn cứ quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình khi đưa tài sản ra bán đấu giá; đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng thời gian, nội dung quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Trường hợp phát hiện tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản có thể xem xét, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. Trường hợp tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản đề nghị tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Người có tài sản đấu giá khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá cần đưa ra tiêu chí đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và Công văn số 1018/UBND-KTTC ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh, không đặt thêm yêu cầu không có cơ sở, không cần thiết đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản như: Đấu giá viên, người đại diện theo pháp luật phải tốt nghiệp đại học một số ngành học đặc biệt, phải là luật sư, có học vị thạc sỹ, tiến sỹ, tổ chức đấu giá tài sản phải thành lập chi nhánh và tổ chức cuộc đấu giá nhiều vùng miền khác nhau,... Trong quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhất là hành vi không đăng báo công khai, thông báo công khai không đúng quy định việc đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo hình thức đấu thầu thì việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Đấu thầu theo các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Về việc đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá: để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, người có tài sản đấu giá khi xây dựng phương án đấu giá thì điều kiện đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản không đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá.

Về việc người tham gia đấu giá gặp khó khăn, cản trở trong quá trình mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Người có tài sản giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, kịp thời có ý kiến, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản về bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu và điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản; nghiêm cấm hành vi cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá; tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

Về việc đấu giá tài sản theo lô: Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì việc đấu giá tài sản, trong đó có tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch hiệu quả, đúng mục đích, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhân, tổ chức có liên quan. Do đó, khi phê duyệt phương án đấu giá (đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất) người có tài sản cần có phương án phù hợp, khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người tham gia đấu giá tránh tình trạng gom chung nhiều tài sản thành một tài sản đấu giá duy nhất để bán theo lô dẫn đến tài sản đấu giá có giá khởi điểm cao, không tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản để sử dụng tham gia đấu giá, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối với Sở Tư pháp: Tăng cường thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người có tài sản trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật để xem xét, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-