Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020
15/02/2020

Ngày 06/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh như sau:

Ngày 06/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh như sau:

Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố hơn nữa sự đồng thuận của dư luận trong nước về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển; chủ trương giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Công tác tuyên truyền góp phần củng cố sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng và Nhà nước về các vấn đề biển, đảo Việt Nam. Xác định rõ các vấn đề cần lưu ý trong thông tin, tuyên truyền về biển, đảo. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có vấn đề phức tạp nảy sinh trên Biển Đông và những vùng biển khác thuộc chủ quyền của ta.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa. Quan tâm, xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng, ban hành hướng dẫn, chương trình, kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Tiếp tục đổi mới, chủ động tham mưu, triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác tuyên truyền biển, đảo.

Tiếp tục tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, các quy định của Trung ương và địa phương liên quan đến biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đa dạng hóa nội dung thông tin, trong đó xác định rõ các vấn đề cần lưu ý trong thông tin, tuyên truyền về biển, đảo trên cơ sở đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị; những mặt hợp tác, những kết quả tích cực trong hợp tác quốc tế về biển, đảo của các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam. Nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Tăng cường các nghiên cứu chuyên sâu về biển, đảo Việt Nam. Chú trọng thông tin về những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-