Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
05/05/2020 - Lượt xem: 1983

Ngày 28/4/2020, Ban Tuyên giáo ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU về hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) trên địa bàn tỉnh 

Ngày 28/4/2020, Ban Tuyên giáo ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU về hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) trên địa bàn tỉnh như sau:

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Người; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền cần bảo đảm phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chú ý tuyên truyền chiều sâu và hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội; gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện, chính trị quan trọng của đất nước; đặc biệt chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc thi viết chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật; tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú trọng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kiến nghị, đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"; quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được tôn vinh, khen thưởng.

Báo Ấp Bắc và Đài Phát thanh  - Truyền hình tỉnh chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ nay đến ngày 10/5/2020

Các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng, phát thường xuyên, liên tục (chú ý chất lượng và hiệu quả), thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ.

Giai đoạn 2: Từ ngày 10/5/2020 đến ngày 20/5/2020

Các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện; tuyên truyền hiệu quả với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng.

Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, chuyên mục, chuyên trang có đông khán giả, thính giả và độc giả theo dõi. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng lại các chương trình Đài Truyền hình Việt Nam.

Giai đoạn 3: Sau ngày 20/5/2020

Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chú trọng tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn và các sự kiện, hoạt động quan trọng khác của đất nước, địa phương theo hướng dẫn của Trung ương.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-