Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
21/10/2020 - Lượt xem: 937

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.


Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có bà Nguyễn Thị Đang, Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (sau đây gọi là Luật năm 2020) được thông qua vào ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và ngày 01/7/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 09/2020/L-CTN, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung có 68 điều, trong đó có 54 điều sửa đổi về nội dung và 14 điều sửa đổi về kỹ thuật của Luật năm 2015, với những nội dung mới cơ bản như: (1) Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; (2) Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; (3) Bổ sung hình thức nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bổ sung hình thức thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; (4) Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; (5) Quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; (6) Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; (7) Quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; (8) Quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; (9) Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL; (10) Quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương và sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp cũng đã triển khai Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp. Đại biểu tại các điểm cầu đã tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt các quy định mới của Luật năm 2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các địa phương về các nội dung được triển khai tại hội nghị, ông ghi nhận các sáng kiến, cách làm hay tại địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy Nhà nước, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tiếp tục xác định là 1 trong 3 giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật, trong đó xây dựng pháp luật chính quyền địa phương đã đạt nhiều thành tựu, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, khó khăn, hạn chế về việc ban hành VBQPPL.

Để thực hiện hiệu quả Luật năm 2020 và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề nghị HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện tốt một số nội dung: Tổ chức, quán triệt, nghiên cứu, tập huấn để nắm vững các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật địa phương; lãnh đạo cần quan tâm chỉ đạo việc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác xây dựng pháp luật ở địa phương; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, các quy chế nội bộ về công tác xây dựng VBQPPL của địa phương nhằm phân bổ trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, các đơn vị, đồng thời thiết lập, vận hành thuận lợi cơ chế phù hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng pháp luật; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp, nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL của địa phương, trong đó lưu ý chấp hành nghiêm kỹ cương, kỷ luật trong công tác xây dựng văn bản, chú trọng đến khâu lấy ý kiến nhân dân và lấy ý kiến của các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của văn bản nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của văn bản; chú trọng công tác thẩm định của cơ quan tư pháp về nội dung của chính sách, nội dung của dự thảo văn bản; đồng thời, quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng VBQPPL...

Phương Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-