Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
24/02/2021 - Lượt xem: 253

Ngày 09/02/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 09/02/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để ​Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ​Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng ​nhân dân các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp ​Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021.

 Sở Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác bầu cử; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí bầu cử, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19. Chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực hoặc bùng phát diện rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị bầu cử.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử của các cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công, để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng ​nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện, thành phố, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.

Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử.

Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 23/5/2021, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể chính trị vận động Nhân dân thực hiện tổng vệ sinh sạch sẽ các đường phố, khu dân cư và khu vực bỏ phiếu.

Các cơ quan, đơn vị, các hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong hai ngày 22 và 23/5/2021. Trường hợp trung ương có chỉ đạo riêng về ngày treo cờ thì thực hiện theo chỉ đạo của trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp.

Nguyễn Văn Năm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-