Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Báo chí Tiền Giang tuyên truyền xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn
13/12/2020 - Lượt xem: 1175

Những năm qua, Tỉnh ủy Tiền Giang rất xem trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) ở nông thôn đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bảo đảm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ những giải pháp, từ công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt báo chí tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân địa bàn nông thôn đã tạo sự lan tỏa trong xã hội

Những năm qua, Tỉnh ủy Tiền Giang rất xem trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) ở nông thôn đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bảo đảm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ những giải pháp, từ công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt báo chí tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân địa bàn nông thôn đã tạo sự lan tỏa trong xã hội.

* Nhận thức của cấp ủy xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn

Đảng bộ tỉnh Tiền Giang có 15 đảng bộ trực thuộc, với 49.735 đảng viên đang công tác, sinh hoạt ở 740 tổ chức cơ sở Đảng (294 đảng bộ, 446 chi bộ). Tổ chức Đảng ở nông thôn chiếm gần 18% tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh; Tỉnh ủy Tiền Giang bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Khu vực nông thôn của tỉnh chiếm gần 85% dân số và 79% lao động nông nghiệp đang sinh sống và sản xuất, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Từ nhận thức vị trí vai trò của TCCSĐ ở nông thôn có ý nghĩa đặc biệt, việc xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn được TCCSĐ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; kết cấu hạ tầng được cải thiện và kiên cố hóa; công trình văn hóa, y tế, thông tin liên lạc, điện, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng và phục vụ người dân ngày càng tốt. Tỉnh ủy Tiền Giang xác định công tác xây dựng Đảng, TCCSĐ ở nông thôn là nền tảng, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là nơi truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nơi thực hiện thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với hơn 85% dân số. TCCSĐ ở nông thôn là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Tiền Giang

Căn cứ nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và nhiều văn bản khác [1]. Trước đây, Nghị quyết công tác xây dựng Đảng chưa có nghị quyết nào đề cập đến việc phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng nhiều và rõ như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,"tự diễn biến,"tự chuyển hóa" trong nội bộ", nhất là ở nông thôn. Đây là cơ sở cho cấp ủy triển khai thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, TCCSĐ sát với nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, giám sát thực hiện, tác động tích cực để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện các Quy định của Đảng và Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Vai trò của báo chí trong tuyên truyền xây dựng TCCSĐ ở nông thôn

Nhiệm vụ báo chí về công tác xây dựng Đảng, TCCSĐ ở nông thôn đã được các cơ quan báo chí của tỉnh chuyển tải dưới nhiều hình thức nội dung như: Thông tin về các nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; tập trung tuyên truyền đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cùng với đó, chủ động cung cấp và định hướng thông tin, tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; nhất là trong việc học tập và làm theo Bác.

Qua khảo sát tỉnh Tiền Giang [2] về công tác xây dựng Đảng, TCCSĐ tuyên truyền của báo chí, kết quả: Báo Ấp Bắc: Tỷ lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc báo thường xuyên chiếm 31,8% (trong đó, địa bàn TP. Mỹ Tho chiếm 42%; huyện Cai Lậy chiếm 24%; huyện Cái Bè chiếm 26%); xem "thỉnh thoảng" chiếm 49,8% (TP. Mỹ Tho chiếm 40,5%, huyện Cai Lậy chiếm 62%; huyện Cái Bè chiếm 50%); Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Cán bộ, đảng viên và nhân dân xem thường xuyên chiếm 34,2% (TP. Mỹ Tho chiếm 48%; huyện Cai Lậy chiếm 22%; huyện Cái Bè chiếm 28%); xem "thỉnh thoảng" chiếm 52% (TP. Mỹ Tho chiếm 46%; huyện Cai Lậy chiếm 62%; huyện Cái Bè chiếm 50%). Kết quả cho thấy, cán bộ, đảng viên theo dõi thông tin trên báo chí về công tác xây dựng Đảng, TCCSĐ thường xuyên chiếm dưới 32%, nhưng số lượng cán bộ, đảng viên ở TP. Mỹ Tho thường xuyên đạt tỷ lệ khá cao, trên 42%; nông thôn gần 30%. Đây là bài toán nan giải cho cấp ủy làm sao nâng cao chất lượng thông tin đến với người dân ở nông thôn, để kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng đến với người dân kịp thời và hiệu quả hơn.

Với chuyên mục "Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh" phản ánh kịp thời những nhiệm vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, nêu bật vai trò cấp ủy xã và cán bộ, đảng viên, nêu điển hình, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua khảo sát năm 2018 và năm 2019, trên Báo Ấp Bắc đã đăng 216 kỳ có 4.824 tin với 864 bài viết; trong đó 500 bài viết TCCSĐ ở xã, phường, thị trấn chiếm 57,8%, riêng TCCSĐ ở nông thôn chiếm 40,5%. Năm 2019, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Báo Ấp Bắc đã quan tâm và tăng số lượng bài viết TCCSĐ ở nông thôn, các bài viết tăng hơn 5%; các tác phẩm báo chí cũng tập trung tuyên truyền những việc làm của các chi bộ, Đảng bộ gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định như: Nội dung tuyên truyền, lượng thông tin phân bổ chưa phù hợp giữa khu vực nông thôn và thành thị; về hình ảnh, Báo Ấp Bắc có tăng tỷ lệ ảnh trên báo, nhưng số lượng ảnh trên chuyên mục xây dựng Đảng vẫn còn ít, chủ yếu lấy ảnh tư liệu để minh họa (kết quả khảo sát có 19,4% ý kiến cho rằng hình ảnh minh họa còn ít). Cán bộ, đảng viên cho rằng, chuyên trang xây dựng Đảng rất bổ ích, thiết thực gần gũi với nhân dân nhưng chưa thật sự hấp dẫn công chúng. Nhiều bài viết còn chung chung, khô khan, viết theo lối mòn, chưa thuyết phục người đọc, các tác phẩm báo chí nôm na giống nhau. Hầu hết các tác phẩm khen nhiều hơn chê, khảo sát chiếm 36,4% ý kiến cho thấy, khen là chủ yếu, phê phán chỉ chiếm 19%. Như vậy, báo chí tỉnh chưa mạnh dạn nêu và đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực ở TCCSĐ ở nông thôn.

* Một số giải pháp nâng cao tuyên truyền xây dựng TCCSĐ ở nông thôn

Rút kinh nghiệm tuyên truyền xây dựng TCCSĐ ở nông thôn trong mấy năm qua, hiện nay, báo chí Tiền Giang đang tập trung một số giải pháp:

Bảo đảm tính định hướng trong hoạt động của báo chí đối với nội dung tuyên truyền qua các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động đảm bảo tính thực tiễn. Đồng thời, Tỉnh ủy lãnh đạo báo chí cần theo định hướng và kế hoạch cụ thể, chi tiết trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, TCCSĐ phải kịp thời, hiệu quả đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với cơ quan báo chí, nhận thức đúng đắn, tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác xây dựng TCCSĐ ở nông thôn như địa bàn chiến lược. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Xây dựng Đảng, TCCSĐ cần đẩy mạnh, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ, đảng viên được dân tin yêu, bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Lãnh đạo cơ quan báo chí phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng tuyên truyền của cấp ủy. Đồng thời, phải nắm vững phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Trung ương, tỉnh, địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, TCCSĐ ở nông thôn để chỉ đạo cho việc tuyên truyền bám sát địa bàn nông thôn.

Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức các tác phẩm báo chí viết về TCCSĐ ở nông thôn phù hợp với nhận thức, trình độ và đặc điểm công chúng nông thôn, nhất là vùng thuần nông, ven biển; cần xác định công chúng ở đây chủ yếu cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nông thôn đời sống còn không ít khó khăn, phải tập trung sinh kế, vì thế phóng viên, biên tập viên khi sáng tạo tác phẩm báo chí sao cho mỗi công chúng tiếp nhận một cách dễ dàng; coi trọng giải thích và giải đáp những vấn đề nông thôn đặt ra, thông qua đó tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bảo đảm tính hấp dẫn của thông tin, đổi mới nội dung và bám sát những thông tin mà họ cần, chứ không phải cung cấp thông tin sẵn có. Đổi mới nội dung tuyên truyền TCCSĐ ở nông thôn trên báo chí không phải những sự kiện, chi tiết, tình huống giật gân, thời sự nóng hổi... mà ở đây là tập trung giải thích, giải đáp những vấn đề mà nông dân, nông thôn, nông nghiệp đang đặt ra.

Đối với phóng viên, biên tập viên, với tinh thần "chống lối mòn, luôn đổi mới", lãnh đạo cơ quan báo chí cùng anh, chị em nắm chắc tình hình và kịp thời "đột kích" những vấn đề thời sự nông thôn, từ đó đặt vấn đề công tác xây dựng TCCSĐ ở nông thôn. Cơ quan báo chí tạo điều kiện, khuyến khích những bài viết về xây dựng TCCSĐ nông thôn, tiếp cận vấn đề mới và nóng, có cách thể hiện sinh động; động viên mỗi người học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là về xây dựng TCCSĐ; khen thưởng kịp thời cho những tác phẩm báo chí có tính phát hiện nhân tố mới, những bài phân tích có chiều sâu, những phóng sự sinh động, hấp dẫn; đặc biệt chú trọng những tác phẩm có tính phản biện, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong công tác xây dựng Đảng như bệnh hình thức, chiếu lệ, né tránh, nể nang,...

Đối với cộng tác viên, thường xuyên trao đổi, tập huấn cung cấp thông tin và khuyến khích cộng tác viên kết nối với tòa soạn báo chí. Phóng viên, biên tập viên gợi ý đề tài, trao đổi, thảo luận về cách thức trình bày, bố cục bài viết. Hàng tháng, lãnh đạo cơ quan báo chí nên đặt hàng cho cộng tác viên những bài viết có trọng tâm, bài "đinh" của tờ báo sát với thực tế ở nông thôn. Lập nhóm kết nối trên mạng xã hội, thường xuyên trao đổi thông tin, động viên và nhắc nhở cộng tác viên dành ưu tiên viết bài; chế độ nhuận bút cần thỏa đáng; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cộng tác viên.

Tóm lại, báo chí nhận thức vấn đề tuyên truyền xây dựng Đảng, TCCSĐ ở nông thôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần làm cho nhân dân, trước hết là TCCSĐ ở nông thôn hiểu đúng, hiểu sâu chủ trương, chính sách và pháp luật; đồng thời bám sát các vấn đề thực tiễn để giải thích và giải đáp cho bà con nông dân về những vấn đề mới nảy sinh.

Tấn Quân

[1] Chương trình hành động 14-CTr/TU ngày 03/3/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 22/10/2018 của Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 14/7/2016 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Thông tri số 11-TTr/TU ngày 12/4/2007 về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

[2] Kết quả điều tra xã hội học năm 2020; số phiếu phát ra là 500 phiếu, thu về 496 phiếu, đạt 99,2%; điều tra trên 02 huyện và 01 thành phố; mỗi huyện chọn 01 xã, còn ở thành phố thì chọn 01 phường.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-