Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
26/05/2020 - Lượt xem: 374

Chiều ngày 22/5, Quốc hội tiếp tục phiên họp thảo luận trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, về một số nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Chiều ngày 22/5, Quốc hội tiếp tục phiên họp thảo luận trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, về một số nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.


Đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang phát biểu. 

Tham gia thảo luận Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang có 02 ý kiến tham gia thảo luận. Ý kiến của đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang như sau:

Thứ nhất, về phản biện xã hội trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nội dung quy định về phản biện xã hội không thể hiện tại Điều 6 như dự thảo mà tách riêng thành một quy định độc lập về "Thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật". Hiện nay, quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị với một quy trình chặt chẽ, mang tính chính trị sâu sắc. Quy trình này có chủ thể, tính chất, mục đích, nguyên tắc, phạm vi, phương pháp thực thi được quy định cụ thể. Trách nhiệm chủ thể phản biện xã hội và cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện xã hội được nêu rõ. Hoạt động tổ chức đối thoại được yêu cầu trong quy trình. Vì vậy, cần bố trí một điều độc lập, trong đó thể chế các vấn đề quan trọng có liên quan trong Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của các chủ thể, về quy trình, về nguyên tắc thực thi. Do đó, việc thể chế hóa trong dự thảo Luật lần này sẽ tăng cường cơ sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -  xã hội thực hiện hiệu quả việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước như yêu cầu khi ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần bổ sung các đoàn thể chính trị - xã hội vào quy định của nội dung điều luật này. Tên điều luật mới có thể thể hiện thành "Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". Quy định như trên sẽ bảo đảm thể hiện toàn diện chủ thể thực hiện phản biện xã hội thể hiện theo quy định của Đảng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng thời với việc nêu rõ các đoàn thể chính trị - xã hội là chủ thể thực hiện phản biện xã hội trong dự thảo Luật. Kiến nghị Ban soạn thảo bổ sung các quy định tạo hành lang pháp lý thực hiện cơ chế này (như đang thể hiện tại Chương VI về Hoạt động phản biện xã hội - Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Thứ hai, về lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có một số vấn đề cần lưu ý như: Cơ chế huy động trí tuệ của Nhân dân, xã hội vào công tác xây dựng pháp luật chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn. Từ phía cơ quan Nhà nước, nhiều cơ quan chưa coi trọng đúng mức việc lấy ý kiến và việc tiếp thu, giải trình, phản hồi đầy đủ ý kiến của Nhân dân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Thống nhất với nhận định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho rằng những hạn chế, bất cập này chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện. Cũng có thể nhìn nhận mức độ tuân thủ của các cơ quan liên quan ở nội dung này là chưa cao. Do đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có những giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới đối với các cơ quan hữu quan trong thực thi trách nhiệm. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Luật về lấy ý kiến, tham gia ý kiến và tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Thứ ba, nhất trí việc bổ sung các quy định về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kiến nghị cơ quan soạn thảo rà soát việc thực hiện các quy định tại các Điều 39, 65, 88, 98, 102 và 124 trong hơn 03 năm qua để hoàn thiện các quy định, bảo đảm chặt chẽ trong triển khai thực hiện, nhất là đối với công tác thẩm định văn bản ở địa phương. Ban soạn thảo nghiên cứu quy định cơ chế về việc cơ quan thẩm định trao đổi ý kiến với cơ quan chuyên trách của Đảng để góp phần hoàn thiện quy trình thể chế chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, thống nhất với việc giữ quy trình hiện hành giao cơ quan thẩm tra chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và phương hướng hoàn thiện như đã thể hiện trong dự thảo Luật.

Ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, cơ bản nhất trí với dự thảo luật, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo luật đã tiếp thu rất nhiều ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội thông qua, có 3 vấn đề cần phải được quy định rõ như sau:

Thứ nhất, đề nghị cần làm rõ quy định về Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh kiến nghị về luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực do mình phụ trách, gửi văn bản thẩm tra đến Ủy ban Pháp luật và cử đại diện tham gia phiên họp thẩm tra của Ủy ban Pháp luật (Khoản 7 sửa đổi, bổ sung Điều 47) hay quy định Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia thẩm tra dự án, dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra về những nội dung liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách gửi văn bản tham gia thẩm tra đến cơ quan chủ trì thẩm tra và cử đại diện tham dự phiên họp thẩm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra (Khoản 12 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 63). Nếu quy định trách nhiệm thẩm tra hay trách nhiệm tham gia thẩm tra như nêu trên thì Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phải tiến hành tổ chức phiên họp toàn thể hoặc họp thường trực để chuẩn bị ý kiến thẩm tra, đại diện cơ quan soạn thảo phải tham dự và trình bày tờ trình dự thảo, như thế mới đúng tính chất của cuộc thẩm tra, nhưng như vậy thì sẽ rất phức tạp và không khả thi. Xét thực tế hiện nay, đối với hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khi tham gia thẩm tra lĩnh vực thuộc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phụ trách, đề nghị nên quy định các thành viên nghiên cứu đóng góp ý kiến thay cho trách nhiệm thẩm tra.

Thứ hai, Điều 74, trình tự xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một kỳ họp Quốc hội. Mặc dù Quốc hội xem xét thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một kỳ họp Quốc hội có quỹ thời gian hạn chế, tuy nhiên nhằm tiếp thu toàn diện ý kiến của đại biểu Quốc hội, do đó, đề nghị cần bổ sung vào điều này quy định đối với những chính sách mới được đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự thảo thì trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo tổ chức đánh giá tác động của chính sách để báo cáo Quốc hội. Nếu thực hiện kịp thì thể hiện tại kỳ họp này, còn nếu không cũng báo cáo lại cho Quốc hội thì sẽ toàn diện hơn. Tương tự, đề nghị bổ sung nội dung này vào Điều 77 trình tự xem xét thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, tại Điều 77 đề nghị cần thể hiện rõ nội dung xem xét thông qua dự thảo tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì, từ điểm a đến điểm d Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, chủ tọa phiên họp kết luận là đã kết thúc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuy nhiên tại điểm i quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo. Vậy, việc thông qua này được tổ chức tại một phiên họp sau, như vậy không thể nói là Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ ba, về quy định có liên quan đến đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết, nếu đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết được xem xét thông qua tại một kỳ họp Quốc hội thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu dự án luật, dự thảo nghị quyết xem xét thông qua tại 2 hoặc 3 kỳ họp Quốc hội , chẳng hạn như kỳ họp thứ 10 tới đây Quốc hội cho ý kiến dự án luật, dự thảo nghị quyết do đại biểu trình và xem xét thông qua tại một kỳ họp luôn thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai hoặc thứ ba của Quốc hội khóa XV sẽ xảy ra vấn đề như thế này: Trong trường hợp đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết không tái cử đại biểu Quốc hội thì sao? Đại biểu Quốc hội này có được giải trình dự án luật theo quy định không? Quy định về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định trong này. Vì trong kỳ họp thứ hai, kỳ họp thứ ba đại biểu Quốc hội có trách nhiệm giải trình ý kiến của các đại biểu thì ở đây tính pháp lý như thế nào? Từ những vấn đề đặt ra, đề nghị bổ sung một khoản là giao thẩm quyền này cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tổ chức, cá nhân xử lý vấn đề này.

Phương Thanh (lược ghi)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-